2015. december 19., szombat

Rózsa Huba: A Genesis könyve I.

Rózsa Huba a Genezis könyve című könyvét szeretném ismertetni és saját gondolataimat hozzátenni, azoknak akik a teremtés könyvét szó szerint értelmezik, és az evolúció elméletét tagadják, és megmutatni, hogy mi a teremtés könyvének valódi katolikus értelmezése. Rózsa Huba egyik legfőbb gondolata az, hogy az ószövetség és a teremtés könyve valóban sokat átvett a közel-keleti sumér, egyiptomi stb. teremtésmítoszokból, de azokat demitologizálta is egyben, így tehát a biblia nem tekinthető ezen teremtésmítoszok puszta másolatának. Továbbá azt is hangsúlyozza, hogy a teremtés könyvét nem valamiféle természettudományos könyvként kell olvasni amiből ténylegesen kiolvashatóak annak titkai, hogy hogyan hozta létre Isten a világot, hanem szimbolikus teológiai igazságok, hittitkok vannak benne amelyek nincsenek kapcsolatban a világ teremtésének hogyanjával.

Az egyiptomi és sumer teremtésmítoszokban a világ különféle leölt és feldarabolt Istenek testrészeiből és kifröccsenő testváladékaiból jönnek létre, amelyek egyfajta panteista szemléletet tükröznek ahol a teremtett világ, a természet egységet képez az Istenséggel, ezzel ellentétben a teremtés könyvében Isten transzcendens marad az általa teremtett világgal szemben és azt kívülről a semmiből teremti továbbá a természeti világ teremtése 6 nap alatt tehát egy időben végbemenő folyamat során megy végbe, és az első teológiai tétel, és hittitok amit a bibliából ki kell olvasni az, hogy Isten transzcendens a világgal szemben és a természeti világ teremtése időben zajlik, a természet az idővel, a történelemmel kerül szintézisbe, így a kereszténység nem természetkultusz, mint sok más akkori Közel-Keleti vallás amely a természetben Istent lát, hanem történelemvallás ami a történelmi haladást hangsúlyozza mind a természetben mind az emberi társadalomban.

Ugorni fogok egy kicsit, nem tudom itt Rózsa Huba minden gondolatát ismertetni, mert akkor hosszúra nyúlna ez a cikk. Az ember teremtésénél először a férfit teremti meg Isten, aztán annak oldalbordájából a nőt. Elmondja, hogy az embert a világ urának teremti „És monda Isten: Teremtsük embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.” Az ember a természeti világ ura, és Isten képmása, tehát Istenhez hasonló hatalommal rendelkezik a természet felett.

Isten meghagyta, hogy az Édenkert közepén található fából, ami a jó és rossz tudás fája nem szabad enni. A kígyó megkísérti Évát, és Rózsa hangsúlyozza, hogy a bibliában nincs arra utaló mondat, hogy a kígyó magával a Sátánnal, Luciferrel lenne azonos, inkább azt hangsúlyozza, hogy a kígyó, a Közel-Keleti pogány mítoszokban a szexualitással az érzékiséggel van kapcsolatban, tehát a bibliában is inkább az érzéki kísértés szimbóluma lehet, amit az is jelez, hogy a nőt kísérti meg először, aki az ember érzékibb része, majd az kísérti meg a férfit. A kígyó azzal csábítja el az emberpárt, hogy olyanok lesztek, mint az Istenek, ha esztek a fáról és fontos momentum, hogy miután az emberpár evett ez olvasható a könyvben: „Erre felnyílt a szemük, észrevették, hogy meztelenek. Fügefa leveleket fűztek össze, és kötényt csináltak maguknak.” Ezt a mondatot, hogy észrevették, hogy meztelenek Rózsa úgy értelmezi, hogy elvesztették az ösztöneik, és főként a nemi ösztönük feletti uralmat.

Majd ezután Isten megbünteti a nőt is és a férfit is, és a férfinak azt mondja: „Mivel hallgattál az asszony szavára és ettél a fáról, jóllehet megtiltottam, hogy egyél róla, a föld átkozott lesz miattad. Fáradsággal szerzed meg rajta táplálékodat életed minden napján.” Tövist és bojtorjánt terem számodra. A mező füvét kell enned.” Ezt a mondatot Rózsa, hogy a föld tövist és bojtorjánt teremt az ember számára úgy értelmezi, hogy az ember nemcsak ösztönei, hanem a természet feletti hatalmát, uralmát is elveszti, a gazdálkodás, a munka és ezzel együtt a gazdasági és technikai haladás mindig sok gonddal fog járni neki a történelem során, ami ma is látható, amikor a civilizáció a gazdasági rendszer fenntartása óriási környezetszennyezéssel jár együtt, ami veszélybe sodorta a civilizáció fenntarthatóságát a művelés alatt álló természeti környezet nehéz kezelhetősége miatt.

Végül van egy olyan mondat is, a teremtés könyvében, hogy az ember a halhatatlanságot is elveszti, és van egy olyan momentum is a bibliában, hogy az ember megpróbálja becsapni Istent azzal, hogy a halhatatlanság fájáról is enni próbál, de ezt Isten időben észreveszi és megakadályozza. Mit ért a biblia az alatt, hogy az ember elvesztette a hallhatatlanságot. Rózsa erre azt válaszolja, hogy az ókori zsidóknál a halál utáni lét, vagyis a seol egyfajta boldogtalan létet jelentett, ahol az ember elvesztette az Istenhez való közelségét, így Rózsa szerint a halhatatlanság elvesztése és az a mondat, hogy az ember ezután meg fog halni inkább az Istenhez való közelség elvesztését jelenti. Én azonban megpróbálom továbbvinni ezt a gondolatot, (és ez már a saját gondolatmenetem) szeretném megkérdezni, hogy mit is jelent az Istenhez való közelség?

A mai neoskolasztikus gondolkodók sok esetben hangsúlyozzák , hogy Isten evilágon kívüli transzcendenciáját nem úgy kell értelmezni, hogy Isten létmódja különbözne az általunk érzékelt világ létmódjától, hiszen Isten mibenléte az evilági lét, a természet szépségeinek tanulmányozásával megismerhető, és ez a bibliában is benne van. Isten transzcendenciáját inkább úgy kell értelmezni, hogy létmódjában és hatalmában végtelenül felülmúlja az általunk látható, és érzékelhető világot. Ennek folytán mivel ahogy az előbb utaltam rá, hogy az ember a bűnbeeséskor elvesztette a természet feletti korlátlan hatalmát, az Istenhez való közelség és a halhatatlanság elvesztése talán azt jelenti, hogy az ember elvesztette az Istenhez hasonló korlátlan és végtelen létmódot és hatalmat, ami a természet feletti határtalan uralomban jelent meg, továbbá a saját ösztönei feletti uralomban is.

Az ember csak úgy juthatna vissza az édenkert állapotába, ha visszanyerné a természet feletti, és saját ösztönei feletti korlátlan uralmat, és lényegében erről szól az egész világtörténelem, amely a technikai fejlődésről, tehát a természet feletti határtalan uralom megszerzéséről szól, és egyben az ösztöneink feletti uralom megszerzéséről is, hiszen a munka, a gazdálkodás, a technika fejlesztése természetes emberi ösztöneink legyőzését követeli, és az ember csak akkor szerezheti vissza a halhatatlanságot is, ha mindezt megvalósította és Istenképiségét, Istenhez való hasonlatosságát teljesen visszaszerezte. Itt megjegyzem, hogy a középkori alkimisták, rózsakeresztesek, gnosztikusok különféle mágikus praktikákkal keresték a bölcsek kövét, vagyis a halhatatlanságot, tehát ösztöneik legyőzése és a természet feletti korlátlan uralom megszerzése nélkül, Isten becsapásával, próbálták megszerezni a halhatatlanságot, ami hasonlatos az első emberpár azon cselekedetéhez, hogy Isten becsapásával próbáltak enni a halhatatlanság fájáról.

Továbbá azt is megjegyezném, hogy a tudás fája szóösszetételnek is erősen gnosztikus mellékzöngéje van, hiszen mint utaltam rá a bűnre csábító kígyó szimbóluma valószínűleg a női szexualitáshoz köthető, és mind az ókori, mind a középkori, mind pedig az újkori gnosztikus szervezetek nagy jelentőséget tulajdonítanak a női princípiumnak, a szexuális praktikáknak és mágiának, és a test börtönéből való szabadulást, hogy egyesüljenek a túlvilágban található női Istenségekkel a „tudás” révén próbálták elérni, tehát az ősbűn, a bűnbeesés valószínűleg a női princípiummal és a gnózissal való kollaborációt jelenti.

Tehát a paradicsomi állapot elvesztése, a bűnbeesés a természet és saját ösztöneink feletti korlátlan uralom és ezzel az Istenhez való közelség, hasonlatosság elvesztését jelenti, a világtörténelem pedig ami főként a technikai haladásról szól, folyamatos haladás ezek visszaszerzése felé, folyamatos közeledés Istenhez, és kérdés ugye, hogy visszaszerezheti e valaha az ember az Isteni létmódot, szerintem nem, tudom, hogy benne van a bibliában a végítélet dogmája, hogy Isten egyszer majd véget vet a történelemnek és megítéli az emberiséget, de szerintem (ez csak az én véleményem) ennek is inkább valamilyen szimbolikus értelme van, nem hiszem, hogy Isten egyszer csak fogja magát, megjelenik az általunk látható világban, és eltörli az emberiséget, szerintem a világtörténelem egy örökkévaló közeledés Isten végtelen létmódja felé.

Tehát a teremtés könyve nem a teremtés mikéntjének leírása, hanem szimbolikus hittitkok, teológiai tételek megjelenítője, amelyekről a következő mondható el: Isten transzcendens a világgal szemben, a kereszténységben a természet létmódja szintézisben van az idővel, a történelemmel, a bűnbeesés és a paradicsomi állapot elvesztése ösztöneink, a természet feletti korlátlan uralom és az Istenhez való hasonlatosság elvesztését jelenti, és a világtörténelem folyamatos közeledés, haladás Isten végtelen létmódjához való hasonlatosság visszanyeréséhez a technikai fejlődés által. Így a teremtés könyve nem áll ellentétben az evolúció elméletével, hanem egy történelemvallást mutat be, és éppen azokat a teológiai tételeket nyilatkoztatja ki, amelyek a folyamatos fejlődést, haladást vagyis az evolúciót hangsúlyozzák mind a természetben, mind a társadalomban.

Felhasznált irodalom:

Rózsa Huba: A Genesis könyve I., 2002.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése