2015. január 23., péntek

Önálló nyelvtanulásra irányuló módszerem

Megvallom őszintén, nekem mindig is nehezen ment a nyelvtanulás, és a mai napig sem beszélek egyetlen idegennyelvet sem tökéletesen, ami miatt már nem egyszer kellett szégyenkeznem bizonyos szituációkban. Ezért mostanság elkezdtem kutakodni a pedagógiai szakirodalomban, hogy milyen módszerrel tudnám saját nyelvtanulásom hatékonyságát növelni, hogyan tudnám élvezetessé és hatékonnyá tenni magam számára a nyelvtanulást. Köztudomású, hogy általában véve a nők verbális képességei jobbak a férfiakénál, és a nők idegennyelveket is könnyebben tanulnak, mint a férfiak, ennek megfelelően a pedagógiai szakirodalomban való kutakodás során elsőként egy kifejezetten nőies érdeklődésű embereknek szánt könyv került a kezembe.

Hevesi Mihály: A nyelvtanulás művészetéről szóló könyve az úgynevezett Waldorf pedagógia szemszögéből mutatja be a nyelvtanulás kreatív oldalait, ami Rudolf Steiner ezoterikus és panteisztikus tanain alapul. A könyv megértéséhez tudnunk kell, hogy mi is az a panteizmus. A panteizmus filozófiai rendszere szerint az anyagi világ egységet képez egy személytelen Istenséggel, amiből emanáció (kiáradás) útján keletkezett, de az emanáció után sem szakadt el tőle, ezután sem szűnik meg a vele való egység, csak ezután már létrendileg alacsonyabb rendű létszintet képez a személytelen ősszubsztanciához képest. A panteizmus filozófiai rendszerében is több fajta irányzat létezik. Van olyan irányzat, amely azt vallja, hogy a személytelen ősszubsztanciában van mozgás, és van olyan irányzat is, ahol nincs benne mozgás.

Baruch Spinoza volt az a filozófus az európai történelemben, aki a panteizmushoz hozzákapcsolta a szükségszerűséget, vagy másképp determinációt, és ezzel száműzte belőle az időt, illetve a mozgást. Heller Ágnes: Érték és történelem című könyvében kifejti, hogy Spinoza panteizmusa eltér a többi európai filozófus, mint például Giordano Bruno panteizmusától, mert Giordano is az Isten és a természet egységét vallotta Spinozához hasonlóan, de Giordano rendszerében a természet, ami egy az Istennel rendelkezik a mozgás képességével. A bolygók, a csillagok, az ember mind mozognak Giordano rendszerében.

Spinozánál, viszont egész egyszerűen nincs jelen az idő, vagyis a mozgás. Spinoza rendszerében az ember és a társadalom is egy a természettel, nem rendelkezik szabad akarattal, amely az önálló tevékenységet, tehát a mozgást lehetővé tenné számára. Teljesen a természet szükségszerűsége alá van rendelve. Mégis jelen van nála a szabadság, de nem a szabad akarat, hanem a szabad szükségszerűség formájában, ami első hallásra paradoxonnak tűnik, és azt jelenti, hogy az ember csak annyiban lehet szabad, amennyiben aláveti magát a természet szükségszerűségének, mert csak így van lehetősége kibontakoztatni az egyéniségét, ha elfogadja azt a szerepet és életutat, amelyet a társadalom, illetve az azt magában foglaló természet kijelölt neki. Így az ember úgy mozog, hogy az őt magában foglaló természet mozdulatlan marad, belső szerkezete nem változik, mert az ő része, tehát az ember azt a haladási irányt követi mozgása során, amit természet szerkezete eleve meghagy neki, és így a Spinozai panteizmusban valóban nincs idő az ember teljes egészében a természet determinációja alá van rendelve.

Sigmund Freud volt az, aki a pszichológia történetében megalkotta a  tudatalatti fogalmát. Ez lényegében olyan főként szexuális gondolatok, vágyak, késztetések gyűjtőhelye az emberi pszichében, amelyek, ha a tudatban jelen vannak, akkor az emberek szégyenlik őket és igyekeznek a tudattalanba száműzni, vagy másként elfojtani őket. Mivel a tudattalan főként szexuális jellegű vágyak, késztetések, ösztönök gyűjtőhelye, ezért azt is mondhatjuk, hogy az ember állatiasabb, biológiai jellegű része. Tehát lényegében az embernek a természethez közelebb álló része, és mivel Spinoza panteizmusában a természet egyenlő Istennel, vagy másként a személytelen panteista ősszubsztanciával, Freud a tudatalatti fogalmának megalkotásával a spinozai panteista ősszubsztanciát az emberalattiba, az embernek a természethez közelebb álló részébe helyezte.

A nyelvészet matematikai alapjai a logikán és a halmazelméleten alapszanak. A nyelvek területén halmazt képeznek akármilyen nyelvi objektumokból: szavakból, betűkből összeválogatott csoportok. Így például a (katalin, mária, asztal) főnevek, vagy az (a, b, c) betűk. Relációknak tekinthetők egy-egy halmaz elemei között létrejött kapcsolatok. Ha például az emberek közötti beszélgetésben egy vendégségben lévő embercsoportról esik szó és az adott embercsoport tagjai közül katalin a homárt, mária a kagylót, tamás pedig az epret szereti, akkor a (katalin, mária, tamás) és a (homár, kagyló, eper) halmazok elemei relációkba rendeződnek egymással. <katalin - homár> <mária - kagyló> és <tamás - eper> formában.

 A matematikai nyelvészet legmagasabb szintű tudományterülete az úgynevezett generatív grammatika. A generatív grammatikát egy Noam Chomsky nevű zsidó származású nyelvész találta ki. Az a lényege, hogy szerinte a nyelv és a nyelvek végtelen sok mondat halmazainak tekinthetőek, és ezeket a mondatokat különféle szabályrendszerek hozzák létre, amik nyelvtannak tekinthetőek, és ezek a szabályrendszerek leírhatóak különféle algebrai módszerekkel. A generatív grammatika nyelvtannak tekint olyan egyszerű szabályokat is, amelyek nem elégségesek egy általunk ismert természetes nyelv, mint például a magyar vagy a német összes mondatainak az előállításához, de az algebra nyelvén leírhatóak. A generatív grammatika például nyelvtannak tekint egy olyan egyszerű szabályrendszert is, amely egy olyan nyelvet, vagy inkább betűkből álló karakterfüzér halmazt állít elő, ahol minden egymástól elkülönült karakterfüzér (a) betűvel kezdődik és (b) betűvel végződik. Itt a matematikus nyelvészek a nyelvi halmazok elemeinek (szavaknak, betűknek) meghatározott rekurzív algebrai műveletekkel való egymáshoz rendelésével olyan nyelvet, vagy inkább karakterhalmazt generálnak, amelynek minden egymástól elkülönült karakterfüzére (a)-val kezdődik és (b)-vel végződik.

Azért használom a nyelv helyett a karakterhalmaz kifejezést, mert az ilyen egyszerű szabályokkal létrehozott „nyelvek” nyilván nem érik el az olyan természetes nyelvek bonyolultságát, mint a magyar vagy a német. A generatív grammatika alapelvein működnek a különféle számítógépes fordítóprogramok, nyelvi kereső programok, szövegfelismerő programok, de a mesterséges intelligencia kutatás területén is teret nyert már a generatív grammatika, és mára már egy sajátos tudományág szerveződött a generatív grammatika köré, amit számítógépes nyelvészetnek neveznek. Chomsky nézetei a pszichológia tudományára is hatást gyakoroltak. Mivel nézetei szerint a nyelvek nyelvi halmazokkal végzett algebrai műveletek összességeinek tekinthetőek a nyelv nem jöhetett létre az emberi tudat és a külvilág kölcsönhatásának nyomán, ahogy azt a behaviorizmus, vagy a marxista nyelvtudomány állítja, hanem csakis egyedül magából a tudatból eredhet, csak az állati tudathoz képest fejlettebb emberi tudat terméke lehet, és mivel forrása nem a külvilág, hanem csakis az ember, mint biológiai létező, a nyelvnek genetikailag meghatározottnak kell lennie.

 Tehát a nyelvi kézséget a gének útján örökli az ember, amit Chomsky szerint az is megerősít, hogy a különféle nemzetekhez tartozó gyermekek milyen könnyen elsajátítják saját anyanyelvüket. Ha jobban utánagondolunk, akkor ez a szemlélet a nyelvészet területén nemcsak hogy elutasítja a fejlődés, az evolúció gondolatát, de egyenesen egyfajta involutív, tehát az idő előrehaladtával visszafejlődést, vagy aláhanyatlást sugalló szemléletnek válik az alapjává, hiszen ha a nyelvi készség genetikusan öröklődik és a nyelvek a történelem folyamán fokozatosan szétváltak és elkülönültek egymástól, de ez nem az ember és a külvilág kölcsönhatásaképpen valósult meg, akkor léteznie kellett valaha egy ősnyelvnek, ami a ma létező összes nyelv tulajdonságait magában foglalta, és a ma létező nyelvek ennek a tökéletes ősnyelvnek az egymástól elkülönült részhalmazait képezik. így a nyelv a történelem előrehaladtával nem fejlődött, hanem visszafejlődött.

Chomsky szerint tehát a nyelv a génekhez, vagyis az embernek természeti világhoz közelebb részéhez köthető, az emberiség összes nyelvének a mélystruktúrája, benne van az emberi génekben, vagy másként az emberi tudatalattiban, az embernek a természethez közelebb álló részében, és a gyermek azért tanulja meg könnyen anyanyelvét, mert ő még nem fejlődött ki teljesen, mint ember, és így közelebb áll az ember ősi, természeti részéhez, amely az összes nyelv mélystruktúráját magában hordozza, és a nyelvek mélystruktúrájának mintázatait könnyen hozzáigazítja annak a nyelvnek a mintázataihoz, amit környezetében beszélnek az emberek, vagyis a későbbi anyanyelvéhez, hiszen a nyelvek mélystruktúrája az összes beszélt emberi nyelv mintázatait magában egyesíti.

Hevesi Mihály szerint az ember felnőtt korában azért tanul nehezen nyelveket, mert már kifejlődött embernek tekinthető, és ezért elszakadt az ember ős állapotától, az ősi természeti léttől, és így a tudatalattiban meglévő nyelvi mélystruktúrák mintázatait nem tudja felhasználni egy új nyelv elsajátításához. Éppen ezért a nyelvtanuláshoz egyáltalán nem magas intelligenciahányados kell, ahogyan azt sokan hiszik, hanem az, hogy az ember tudatalattijából felidézze az elfelejtett ősképeket, ősmintázatokat, hogy azok révén mintegy bele tudjon helyezkedni egy idegen nyelven beszélő és gondolkodó ember gondolatvilágába, világképébe, ahogy a gyermek is ezeknek a mintázatoknak a révén sajátítja környezetének nyelvi gondolkodásmódját. Tehát az is megtanulhat egy idegennyelvet, akinek nincs magas intelligenciája a szerző szerint.

Ezt továbbgondolva a szerző arra a megállapításra jut, hogy a nyelvtanulás nem lehet csak a szavak és nyelvtani szabályok mechanikus magolása, mert a tankönyvekből elsajátítható alapnyelvtan és szókészlet megtanulása semmiképpen sem elegendő egy nyelv elsajátításához. Minden különálló nyelv rengeteg olyan kifejezést, szófordulatot és az alapnyelvtan alapján által előre nem látható szabályszerűséget tartalmaz, amit képtelenség egy vagy akár több tankönyvben összefoglalni, ezért az alapnyelvtan és az alapszókincs elsajátítása, csak egy csupasz nyelvi vázt ad a tanuló számára, amit neki kell kitöltenie tartalommal.

Ezt pedig, mint ahogy már mondtuk csak úgy teheti meg, hogy belehelyezkedik egy idegen nyelvű ember gondolatvilágába, ezért a nyelvtanulásnak a puszta magolás helyett kreatív jellegűnek kell lennie, építenie kell az idegennyelvű kultúra megismerésére, mint például az adott kultúra művészetének, irodalmának, gasztronómiájának a élményvilágára, ahol például ha valaki megismeri annak az idegennyelvű kultúrának az étkezési szokásait, konyhájának az ízvilágát, aminek a nyelvét meg akarja tanulni, akkor már eleve olyan képeket, mintázatokat idéz fel a tudatalattiból, amelyeket hozzá tud kapcsolni az adott nyelv szófordulatainak, szabályszerűségeinek mintázataihoz, és így könnyebben megy a tanulás. Ezért a szerző szerint az alapnyelvtan és az alapszókincs elsajátítása után, nagy hangsúlyt kell fektetni az adott idegennyelvű kultúrát ismerő emberekkel való beszélgetésekre, természetesen idegen nyelven.

Vagy például idegen nyelvű zeneszámok hallgatására úgy, hogy megpróbáljuk lefordítani a zeneszám dalszövegét, de ugyanígy érdemes összekapcsolni a nyelvtanulást a vizuális készségek fejlesztésével úgy, hogy amikor egy idegen nyelvű szót próbálunk megtanulni, akkor megpróbáljuk lerajzolni azt a bennünk felmerülő belső képet, ami a szó elolvasásakor megjelenik bennünk, hiszen tulajdonképpen ezzel is az emberben meglévő, de elfeledett nyelvi mélystruktúrák, mintázatok felidézését segítjük elő. Sok módszert leír még a szerző, amelyekkel ilyen módon kreatívvá tehetjük a nyelvtanulást, és azt mondja, hogy nem kell ragaszkodni az ő általa leírt módszerekhez, a tanuló maga is találhat ki ilyeneket, a fő az, hogy ezek a rég elfeledett nyelvi mélystruktúrák előhívását segítsék elő.

Hevesi könyve némileg magyarázatot ad arra, hogy miért tanulnak a nők könnyebben idegen nyelveket, hiszen a nő az embernek a természethez közelebb álló része a férfival ellentétben, és éppen ezért könnyebben felhasználja az emberi természetben meglévő nyelvi mélystruktúrákat a nyelvtanuláskor. Ebből következően Hevesi könyve is inkább a nők számára íródott, hiszen a férfi, aki már inkább kifejlődött embernek tekinthető, ellentétben a nővel, nem tud nő lenni, nem tud az emberiség természeti állapotába visszazuhanni, vagy ha igen, akkor saját természete ellen vét. Viszont a nyelv, mint struktúra, az ember természeti állapotához áll közelebb, ezért elszakadni sem lehet teljesen az ember természeti állapotától nyelvtanulás közben, így nincs más lehetőség, mint hogy úgy tanuljunk nyelveket, hogy mozgást és dinamikát viszünk a nyelvek mélystruktúráját magában hordozó természetbe, vagy másként a tudatalattiba, ami a férfiember sajátja.

Annak megértéséhez, hogy ezt hogyan vihetjük végbe meg kell ismerkednünk az emberi kultúrákkal. Mircea Eliade az Az örök visszatérés mítosza című könyvében a judaizmus és a kereszténység megjelenése előtti archaikus kultúrákat és vallásokat elemzi a történelem fogalmának szempontjából. Elemzésének középpontjában áll az archetípusok fogalma, amelyet nem Carl Gustav Jung mélylélektani értelmezésében használ, mélylélektannal nem foglalkozik a könyvben, hanem olyan ősi cselekedetekként, vagy történésekként értelmezi az archetípusokat, amelyeket Istenek, hősök vagy egyéb más személyek vittek végbe egy múltbéli időpontban az adott vallási közösség emlékezetében, és amelyek emellett mitikus értelmet is nyertek a közösség kollektív tudatában.

  Ezek az archetípusok, vagyis tettek és történések általában beépülnek az adott vallási közösség rítusaiba, szertartásaiba, és bizonyos időközönként a rítusok, szertartások gyakorlásával mintegy megismétlik, és felelevenítik őket. Mint ahogy például az egyes indiai teremtésünnepek alkalmakor a mindenségnek a káoszból való létrejötték ismétlik, és elevenítik fel, és ilyenkor a szerző szerint a közösség tudatában szó szerint megismétlődik a teremtés, a mindenség állapota visszatér a kezdeti állapotokhoz, ennek következtében pedig ezekben a kultúrákban megszűnik létezni a történelem.

  Tehát a szerző szerint az archaikus kultúrákban az örökké ismétlődő rítusok gyakorlása megszűnteti a történelmi idő múlását, és ezért nincs meg náluk az a modern haladáseszmény, ami modern európai kultúrkörben megvan. A történelem eszméje Eliade szerint először a judaizmusban jelent meg, a zsidó eszkatalógiában, amely a történelmi jövőben megvalósuló megváltás gondolatát hívta életre az eljövendő új Izrael gondolatában továbbá a jövőbeni messiásvárás zsidó jellegzetességében. Ebben a gondolkodásmódban megszűnik a történelem ciklikus ismétlődése, és a történelem egyenes vonalú lineáris szemlélete lép a helyébe, hiszen a zsidó hitben a történelmi jelenből egyenes vonalú fejlődés vezet az új Izrael megszületéséig, vagy a messiás eljöveteléig.

  A történeti szemléletet Eliade szerint a kereszténység is átvette Szent Pál illetve Szent Ágoston tanításában, akiknél a keresztény eszkatalógia szerint a történelem a végítéletet felé halad, ahol a földi világ megszűnik létezni, és Isten ítélkezik élők és holtak felett. Eliade láthatóan erősen ellene van könyvében a történelem eszméje által áthatott modern civilizációnak, ahol a történeti eszme a kereszténységben is jelen van, mégsem vált keresztényellenessé, mégsem állt az újpogányság pártjára, egyrészt azért, mert szerinte korunkban csak a személyes Isten jelenléte védheti meg az embert a történelem rémületétől, ez pedig csak a kereszténységben van jelen.

  Másrészt azért, mert Eliade szerint a kereszténységnek a lineáris történeti szemlélet mellett egy sajátosan ciklikus történeti szemlélete is volt. A középkorban például a Szent Ágostoni lineáris történeti szemlélet mellett jelen volt a ciklikus történeti szemlélet is, Aquinói Szent Tamás és más középkori szerzők gondolkodásában is. Sőt Eliade szerint a kereszténység egyenesen meghaladta az archaikus pogány vallások ciklikus történeti szemléletét azáltal, hogy a teremtés ciklikus megújításának helyébe az ember ciklikus újjászületését tette, ami Krisztus kereszthalálában, és feltámadásában ölt testet, amit a keresztények minden évben megünnepelnek a pogány teremtésünnepek mintájára. A könyv végén tehát éppen arra a megállapításra jut, hogy egyedül a kereszténység az, amely megmentheti a modern embert a történelem rémületétől.

  Érdekes összevetni Eliade nézeteit Nikolaj Berdjajev: A történelem értelme című művében kifejtett nézeteivel. Berdjajev ebben a könyvében arról ír, hogy a zsidóság történelmi hivatása nem más, mint a történelmi szellem terjesztése a világban. Mit is ért Berdjajev történelmi szellem alatt. A zsidóság történelmi szelleme az árja szellemtől való különbözőségből ered. Az árja szellemre különösen az Indiaira, de a görögre is, a szemlélődés, vagyis az evilági lét helyett a túlvilági lét irányába való fordulás fokozottabb jelenléte a jellemző a zsidó szellemmel ellentétben.

  Ezért az árja szellem az evilági létben kevésbé tevékeny, kevésbé drámai, mint a zsidó. Különösen igaz ez az Indiaiakra, akik olyan mértékben a túlvilág felé fordulnak, hogy náluk az Istenség lényegében egységet alkot a szubjektummal, vagyis a tudattal. Náluk a történelmi szellem egyáltalán nincs jelen. Világuk teljesen történelmietlen, mozdulatlan. A zsidó karakterben éppen az hívja életre a történelmi szellemet, hogy náluk az Isten és az ember közötti távolság rendkívül nagy. Emiatt a halhatatlanság, tehát a túlvilági élet gondolatát nem is fogadják el, mert az az ő szemükben nem mást jelentene, mint az ember Istenné válását, ez pedig ellenkezne az ember és az Isten közötti mérhetetlen távolság eszméjével.

  Ez az oka, hogy az ő vallásosságuk, a földi létre, vagyis az evilági történelemre irányul. Egyedül őnáluk alakult ki az evilági messiásvárás eszméje, aki majd megvalósítja a zsidók államát, vagyis az új Izraelt. Ez náluk nem profán, hanem vallásos gondolat, csak éppen evilági vallásosságról, a történelemben megvalósuló eszkatalógikus megváltásról van szó. Ezért származik a történelmi szellem a zsidó vallásból, mert történelmi szellem csak egy olyan vallásból születhet, amely valamiféle eszkatalógikus cél felé irányul. A zsidó történeti szellemből ered a modern világ haladáseszménye, amely a jövőben megvalósuló zsidó állam eszkatalógikus gondolatát, a jövőben megvalósuló földi paradicsom gondolatával helyettesítette, legyen az kommunizmus, vagy liberális világállam.

  Az ember és az Isten távolságának a zsidó vallásosságban van még egy következménye is. Mivel a zsidók az egyén túlvilági halhatatlanságát nem tudják elfogadni, mert az az egyén megistenülését jelentené, az evilági halhatatlanság gondolata terjedt el náluk, ami csak úgy kivitelezhető, ha a zsidók utódaikban válnak halhatatlanokká, vagyis, ha maga a zsidó nép válik halhatatlanná. Erre vezethető vissza a zsidók erős közösségi érzése és összetartása, mivel a halhatatlanságot az árjákkal szemben egyénileg nem, hanem csak kollektíven tudják értelmezni, ami a nemzet halhatatlanságában ölt testet. Tehát az erős zsidó közösségi érzés is az Isten és az ember távolságára vezethető vissza a zsidó vallásban.

  Érdemes megjegyezni, hogy az ember és az Isten távolságának van egy tükörképe a vallásos irodalomban ez pedig a gnoszticizmus. A gnosztikusok azt vallották, hogy az ember sajnálatos bukás eredményeképpen került a jó szellemi világból a gonosz anyagi világba, és egyetlen célja csakis az lehet, hogy radikális aszkézis által kiszabaduljon az anyagi világból, és a szellemi világba kerüljön. Tehát az anyagi és a szellemi világ ellentétét vallották. Az anyagi és a szellemi világ ellentétének a zsidó vallásban az ember és az Isten távolsága feleltethető meg.

  Berdjajev tehát a történeti szemléletet az Isten és az ember távolságának függvényévé teszi, annak hiányát pedig az ember és az Isten egységének függvényévé, míg Eliade a történeti szemléletet a ciklikus szemlélet függvényévé teszi, annak hiányát pedig a ciklikus szemlélet hiányának függvényévé teszi. Kinek van igaza. Ez véleményem szerint abból a szempontból érdekes, hogy a különféle keleti kultúrák korunkban milyen mértékben tudták átvenni a nyugati történeti szemléletet, vagyis a haladás gondolatát és az ebből kinövő kapitalista intézményeket.

  Az kell először is észrevennünk, hogy mihez is kapcsolódik az úgynevezett ciklikus szemlélet. Nyilvánvalóan a természethez. Egyedül a természetre jellemző az örök ciklikusság és visszatérés, mint például a tavasz, nyár, ősz és a tél örök váltakozása. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Előadások a világtörténet filozófiájáról című könyvében az ókori perzsa kultúrát, amelyen később felépült az iszlám, és a zsidó kultúrát egyaránt dualista jellegű kultúráknak tartja. Tehát olyan kultúráknak, amelyek szembehelyezik egymással az anyagot és a szellemet, tehát a gnoszticizmus alapelvein épülnek fel, amiről mint ahogy már leírtam Berdjajev szerint kedvez a történeti szellemnek, azonban a Perzsa vallásban szerinte a szellemet a természet hatja át, hiszen a perzsa ősvallás természetvallásnak tekinthető.

A zsidó vallásban pedig Isten tiszta szellem, ahol a szellemet nem szennyezi be a természet. Ehhez hasonló módon vélekedik a keletebbre lévő kínai és indiai vallásokról is. Mind a kettő olyan vallás, ahol az emberi lélek, és a világ egységet képez az Istenséggel, az anyag lényegében a létrendileg magasabb fokon álló szellem létrendileg alacsonyabb fokú megnyilvánulása a panteista gondolkodás értelmében, amiről Berdjajev azt állította, hogy ellene dolgozik a történeti szellemnek. Azonban míg Indiában a szellemet az iszlámhoz hasonlóan a természet hatja át, addig Kínában ez nem látható. Ez egyébként azonnal észrevehető a kínai művészeten is, hiszen az sokkal puritánabb, mint az indiai.

  Ez érdekes, mivel valóban az iszlám vallás is, amely a perzsa kultúra területein jött létre, az ember és az Isten távolságára épül, mint a zsidó vallás, de nem fejlődött ki benne a lineáris történelmi szemlélet, mint ahogy a zsidó vallásban. Ez pedig azt sugallja, hogy a lineáris történeti szemléletnek nem csak az ember és az Isten távolsága a feltétele, hanem csak ott alakulhat ki, ahol egyrészt jelen van az Isten és az ember távolsága, másrészt ahol a vallást a tiszta szellemi jelleg uralja, amit nem szennyez be a természet. Max Weber: Gazdaság és társadalom című könyvében leírja, hogy az iszlámban a protestantizmushoz hasonlóan az ember és az Isten távolsága az eleve elrendelésen alapul, ahol az ember sorsa teljes egészében Isten kezében van, és az ember önerejéből nem változtathat saját sorsán, csak az Isteni kegyelem által, de míg a protestantizmusban az eleve elrendelés a túlvilági üdvözülésre irányul, Isten csak azt rendeli el előre, hogy a hívő a mennybe vagy a pokolba kerül, addig az iszlámban az eleve elrendelés az evilági történelemre irányul. Isten az iszlámban az evilági élet menetét rendeli el előre. Tehát az iszlámban a történelmi mozgást burkolja be a természet, a determináció. Márpedig Weber szerint csak a túlvilágra irányuló eleve elrendelés indukálja a fokozott aktivitást, vagyis a történelmi mozgást.
A túlvilágra irányuló eleve elrendelés, vagyis a predesztináció azt tanította, hogy Isten eleve elrendeli az embereket mennyre vagy pokolra, de az ember evilági életének minősége mintegy jelzi, hogy ő van e kiválasztva az üdvözülésre, ennek következtében a protestánsok folyamatosan jeleket kerestek saját életükben, hogy ők vannak e kiválasztva az üdvözülésre, amit az evilági munkavégzésben elért sikereikben véltek megtalálni. Így vallásos életük állandó, és minél sikeresebb munkára késztette őket, tehát életre hívta a történelmi mozgást. Az iszlámban a tiszta szellem természet által való áthatottsága tehát az evilági történelemre irányuló eleve elrendelésben, vagy más néven a fatalizmusban ölt testet, ami lefékezi a történelmi mozgást.

  A kínai és az indiai vallás egyaránt az ember és az Isten egységére épül, általában azt mondják, hogy nem is jellemző egyikre sem a történeti szellem és a haladás gondolata, azonban korunkban azt látjuk, hogy Kína hihetetlen gyorsasággal veszi át az európai haladás gondolatát, és folyományát a kapitalista gazdasági rendszert. India pedig kevésbé gyorsan, és India vallása az, amit fokozottabban hat át a természet, vagy másként a determináció. Ha jobban megnézzük a távol-keleti sárga népek vallásait, akkor azt látjuk, hogy azok nem csak egyszerűen az ember és az Isten egységére épülnek, hanem mintegy szintézisét alkotják az ember és az Isten távolságára épülő zsidó történeti szellemnek, és az ember és az Isten egységére alapuló történetietlen szellemnek.

  Vegyük szemügyre például a kínai taoizmus tanításait. „A taoizmus Kína egyik legnagyobb autentikus ősi vallása, mely jelentős mértékben befolyásolta a kínai kultúrát, filozófiát, politikát, gazdaságot, irodalmat, zenét, a kínai orvoslást, kémiát, a harcművészeteket, geográfiát és táplálkozástudományt.

  A kínai filozófiában az állandóan mozgó és szakadatlanul változó valóságot taónak (, pinyinben dào) nevezik, és olyan kozmikus folyamatnak tekintik, amelyben minden dolog benne foglaltatik. A tao a világ ősoka, ősprincípiuma, belőle keletkezett minden létező élő és élettelen. A taoisták úgy tartják, hogy nem kell ellenállni ennek a világot mozgásban tartó erőnek, hanem a cselekedeteinket kell hozzá igazítani, s harmóniában kell élni vele azért, hogy az életünk erőfeszítésektől és erőszaktól mentessé, építő folyamattá váljon. A taoista bölcs olyan valaki, aki „úszik a tao áramlásában”. Ez mondanom sem kell nagyon hasonlít az ember és az Isten távolságára épülő zsidó történeti szellemre, hiszen az is egyenes vonalú haladást, mozgást jelent.

  Az európai felfogás egyaránt taoizmusnak nevezi a kínai ókori eredetű filozófiai irányzatot (, dào jiā, tao csia) és a vele összefonódott népi vallást (, dào jiào, tao csiao). A hagyomány szerint a taoizmus tanításainak első összefoglalója a Változások Könyve, a Ji Csing volt, míg az úgynevezett népi vallás első leírójának a kínai bölcset, Lao-ce-t (Lǎozǐ) tartják. A Lao-ce féle tanítások további magyarázataiként ismert könyvek elsősorban Zhuang Zhou (Csuang Csou) néven ismertek. Eredetileg filozófiai iskolaként jött létre, de a népies misztikum a vallások szintjére emelte. Fő tanítása a kozmikus harmónia helyreállítása a természet és ember viszonyán keresztül.

… A filozófiai és a vallási taoizmus közötti különbséget pragmatikus szempontok alapján célszerű értékelni. A filozófiai taoizmus a tao ideáját, mibenlétét, kihatásait, metafizikai vonatkozásait vizsgálja, míg a vallásos a tao „szellemiségét” a hívők számára a misztikumok és misztériumok szintjén, gyakorlati módszerekkel meg is próbálja valósítani (meditációk, koncentráció, légzéstechnika, alkímia, rituálék és mágiák a test és szellem átalakítására, a tao szellemével való összeolvadáshoz).” Itt pedig egyértelműen az ember és az Isten egysége érhető tetten, hiszen a taoista bölcs mindenáron egyesülni akar a tao-val.

  A Kínai taoizmusban tehát a Berdjajevi értelemben vett történeti és történetietlen szellem egyaránt jelen van, ami azt sugallja, hogy a természet által való áthatottság hiánya óhatatlanul a történeti szellem irányába viszi az adott vallást, még ha az alapvetően történetietlen szellemű is. Berdjajev a fent idézett könyvében arról is írt, hogy a kereszténység küldetése nem más, minthogy megszabadítsa az emberiséget a természet démonaitól. A keresztény ember és általában a nyugati ember fél a természettől. Eliade szerint a görög kultúrában, amely a nyugati kultúrkörhöz tartozik, jelen volt a ciklikus szemlélet, a történelmet ciklikusan ismétlődő aranykorra, ezüstkorra, részkorra, és vaskorra osztotta. A görög kultúra természettel való áthatottságán azonban lehet vitatkozni. Hegel szerint az ókori görögök Istenei emberszerűek voltak, ennek következtében jelen volt az adott vallásban az érzékiség, ez azonban mégis szellemi volt, a görögök valamiképp az érzékiséget tették szellemivé.

  Molnár Tamás írta le Pogány kísértés című könyvében a különbséget a görög művészet „józansága, ésszerű arányai és illeszkedései s a hindu művészet – és mitológia – pompája között, amelyben a fantáziának mintha semmi nem szabna határt, az anyagok, színek és az elbeszélés pedig nem hajlandók alávetni magukat az ésszerűségnek és mértéktartásnak.”. Ez pedig a hindu művészet esetében egyértelműen a természet vad burjánzásaként fogható fel, ami a görög művészetben nincs jelen.
  Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy a görög kultúra ciklikus jellege is a természethez kötődik e, akkor véleményem szerint azt kell mondjuk, hogy igen, de én megkülönböztetném egymástól a földi természetet, és a világűrt, ahol nincs az az ésszerűtlen burjánzás, mint ami a földi természetben, hanem a világűr a végtelen tér hazája. A görög kultúra ciklikussága pedig a világűr ciklusaihoz igazodik, ezért van a görög művészetnek olyan ésszerű, geometrikus jellege, mert a világűr a végtelen tér hazája. A görög, és általában a nyugati kultúrkörök ősszimbóluma a végtelen tér, vagy a plasztikus testiség, ahogy azt Oswald Spengler leírta. Ez azért van, mert a nyugati kultúrák köztes helyet foglalnak el az ember és az Isten egységére épülő indiai, és és az Isten és az ember végletes távolságára épülő zsidó kultúrák között. A görög kultúrában van távolság az Isten és az ember között, de ez a távolság nem olyan végletes, mint a zsidó kultúrkörben.
A fentiek értelmében tehát a bibliai zsidó vallás testesíti meg a lineáris történeti szellemet, vagy másként a férfiúi dinamizmust, mozgást. Az indiai és az iszlám vallás pedig a természet passzivitását, mozdulatlanságát. Az indiai vallás áll a legközelebb a spinozai panteizmushoz, ahol a természet egyenlő Istennel, és minden része mozdulatlan, akárcsak az indiai kasztrendszer. Az iszlám viszont a zsidó valláshoz hasonlóan eszkatalógikus, történeti jellegű vallás, de ott az emberiség történelmének menete eleve el van rendelve, hiszen a korán szerint Allahban eleve meg van írva, hogy mi és hogyan fog végbemenni az emberi történelemben, ezért a történelmi mozgást mégis a természet determinációja, mozdulatlansága burkolja be, így az iszlám mégis sokban hasonlatos az indiai vallási rendszerekhez. Úgy is mondhatnánk, hogy az indiai vallásosságban a természet alárendelő jelleggel determinálja a világot, az iszlámban pedig mellérendelő jelleggel. Az indiai vallásosságban a mozdulatlan természet, vagy a panteista ősszubsztancia, vertikálisan, fentről lefelé emanálva determinálja a világot, az iszlámban pedig az előrefelé haladó lineáris történeti szellemet horizontálisan burkolja be a természet determinációja. A dinamikus, zsidó kultúrkörnek ebből kifolyólag a lineáris történeti szellem feleltethető meg, a természet által determinált indiai és iszlám kultúrkörnek pedig a ciklikus történeti szellem.

Az iszlám kultúrkörben született meg az a történelemfilozófus, a kettőt ötvözte egymással.  Ibn Khaldun írja le „Bevezetés a történelembe” című könyvében, hogy a keleti beduin arabok törzsszövetségét a csoportszolidaritás elve építi ki, és tartja fenn. A csoportszolidaritás az, amely a beduin arab törzsszövetséget egységbe kovácsolja, majd az egység fenntartójaként, és irányítójaként kitermeli magából a vezetőt. Az arabok körében élesen elkülöníti a nomád életmódot folytató beduinokat, a városban élő araboktól. A nomád beduinok élete a nomád életforma miatt nagyon kemény, sok nélkülözést kell elszenvedniük, és sok nehéz munkát kell elvégezniük. Ez a harcban bátorrá és erőssé, ellenállóvá teszi őket, és ez teszi őket alkalmassá a birodalomépítésre.

A harcedzett beduin harcosok könnyen meghódítják a fényűzésben elpuhult városi népeket, de ezután általában ők is letelepednek és a városiasodás útjára lépnek. A városiasodás magával hozza az ipari mesterségek és a tudományok, továbbá a fényűzés megjelenését. Ennek következtében a harcos, nomád beduin arabok, vezérükkel együtt elpuhulnak, továbbá erkölcseik megromlanak. Néhány generáció múltán az elpuhult, és erkölcseiben megromlott vezetőréteg egyre több vagyont és fényűzést követel magának, ez pedig meglazítja a csoportszolidaritást. Az alattvalók fellázadnak ellenük, ez pedig a birodalom bukását vonja maga után.

Khaldun szerint minden birodalom ezeken a fejlődési szakaszokon megy keresztül, amely az iszlám területén valaha is keletkezik és elpusztul, és minden újonnan megszülető, majd elpusztuló birodalom magasabb rendű tudománnyal és kultúrával rendelkezik, mint az előző. Tehát Khaldun szerint a történelem nem mozdulatlan, és fejlődés nélküli, hanem tulajdonképpen lineárisan halad előre a fejlődés útján, de ez a lineáris fejlődés mégis a különféle birodalmak ciklikus bukása és újjászületése közepette halad előre. A történelem menete így egyszerre ciklikus és lineáris. Ha a lineáris történelemszemléletet a következő ábra szemlélteti:

a ciklikus történelemszemléletet pedig a következő:

akkor Ibn Khaldun történelemszemléletét ez az ábra mutatja be a legjobban:

Tehát Ibn Khaldun volt az első tudós, aki a filozófia történetében mozgást vitt a természeti szükségszerűség által determinált ciklikus történelemszemléletbe. A nyugati filozófia történetében pedig Gottfried Wilhelm Leibniz volt az első, aki kidolgozta a mondalogia elméletét. Leibniz Spinozához hasonlóan panteista volt, ő is azt vallotta, hogy a természet egységet képez Istennel, de ő azt is vallotta, hogy a természet nagy egységében további panteisztikus ősszubsztanciák, egységelemek rejtőznek, amelyek mind tükörképei az első nagy természeti egységnek, ősszubsztanciának, és mivel tükörképei annak tehát nagyban hasonlítanak rá, egyszerre el is különölnek attól, meg egységet is képeznek vele. Ezeket nevezte monászoknak, és azt hirdette, hogy a látható valóságban minden létező, így az emberek az állatok, vagy a tárgyak ilyen monászoknak tekinthetők, amelyek mind tükörképei a nagy egységnek, és mivel tükörképei annak tehát nagyban hasonlítanak rá, egyszerre el is különülnek tőle és egységet is képeznek vele.

Tehát egyfelől meg is őrizte a természet egységét, másfelől meg tagoltságot is vitt bele, és mivel a tagoltság, a dualizmus, az egymástól való elválasztottság, ahogy azt a dualista bibliai zsidó vallás esetében is láthattuk a dinamizmus és a mozgás megtestesítője, a természet mozdulatlansága és passzivitása nála is dinamizmussal és mozgással vegyül, akárcsak Ibn Khaldunnál. Leibniz filozófiai rendszerét először Johann Friedrich Herbart német pedagógus használta fel a pedagógia területén.

Tanítása szerint a külvilág látható objektumai nem mutatnak teljes képet arról, hogy hogyan is épül fel a valóság, hanem csak utalnak a valóság igazi természetére. A valóság igazi belső természete nem más, egyfajta mozdulatlan, és változásoktól mentes, örökkévaló létező, amit ő reálénak nevez. Az érzékeink által felfogható valóság mozgó és változó jellege pedig csak ennek mozdulatlan reálénak a belső viszonyait tükrözi. Itt már jól látható Herbart reáléinak a rokonsága Leibniz monászaival. A természet mozdulatlansága, amit mozgás és változás burkol be. Mivel Herbart szerint az érzékeinkkel felfogható valóság mutat meg mindent a valóság igazi természetéből, a valóság igazi természete nem is ismerhető meg teljes mértékben. Viszont mindig folyamatosan közelíthetünk annak megismeréséhez. Ez Herbart szerint úgy történik, hogy az emberi lélek maga sem más, mint egyfajta reálé, amely más reálékkal áll kapcsolatban. Az emberi elmében megjelenő változások pedig, mint a tanulás vagy az alkotás nem mások, mint a lélekreálé kapcsolatba lépése és védekezése a tárgyi világ más reáléinak behatásaival szemben, amely arra irányul, hogy a lélekreálé fenntartsa saját létformáját.

A lélekreálé más reálék behatásaival való kapcsolatait Herbart egyszerűen képzeteknek nevezi. Leszögezi továbbá, hogy a képzetek nem mások, mint a lélekreálé külső mozgó és változó része, a belső mozdulatlan résszel szemben, úgy ahogy a külvilág reáléinak is van mozgó és változó része a belső mozdulatlan résszel szemben. A képzetek működésének sajátosságait Herbart a hegeli dialektikából kölcsönzi. Jellemző rájuk a változás és az egyensúly vagy az egyensúlytalanság. A külvilág behatásainak köszönhetően jönnek létre a képzetek, amelyek olykor egymással ellentétesek, mint például amikor valaki nem érti, hogy hogyan lehet a kvantummechanikában valami egyszerre létező is és nem létező is, ilyenkor létrejön egyfajta egyensúlytalanság, ahol csak egy új képzet állíthatja helyre az egyensúlyt, esetünkben amikor az illető magáévá teszi a kvantummechanika matematikai apparátusának új képzetét, és megérti, hogy hogyan lehet a kvantummechanikában valami egyszerre létező is, meg nem létező is.

A tanulás folyamán Herbart szerint így közelítünk folyamatosan a valóság mozdulatlan mélyrétegeinek a megértéséhez, hogy ellentétes képzeteink egyensúlytalanságokat hínak életre az elmében, majd az új képzetek behatásai újra helyreállítják az egyensúlyt. Leibniz mellett Herbart filozófiai nézetei is sok rokonságot mutatnak Khaldun történelemszemléletével, hiszen ott is nagy hangsúlyt kap az egyensúly fogalma. Az iszlám hitű ember számára, mivel a történelem menetét a természeti szükségszerűség determinációja burkolja be, szinte semmi lehetősége nincs arra, hogy a történelemben szabadságra leljen, vagyis hogy a történelem menetét maga alakítsa. Csak egyetlen egy, mégpedig az, hogy hozzáigazodik a történelem menetének determinált jellege által életre hívott ciklikus menetrendhez.

Mivel a természet által determinált történelem szükségszerűen ciklikus jellegű, az iszlám hitű csak azáltal tud a jelenleginél magasabb szintre emelkedni a történelem menete során, hogy a történelmi ciklusok leszálló ágaiban megfelelően visszafogja, és ezáltal tartalékolja erőit, hogy aztán a felszálló ágban teljes erőbedobással lovagolja meg az újjászületés adta lehetőségeket, így kamatoztatva azt az erőt, amit a leszálló ágban tartalékolt, tehát egyensúlyt tart fent a leszálló és felszálló ágak időszakai között, hogy így a végén magasabb szintre kerüljön, mint előtte. Ugyanígy működnek az iszlám kulturkörhöz erősen közelálló szerencsejátékok is, mint például a rulett.


A rulett játék kimenetele előre nem megjósolható, tehát a véletlen által determinált. A játék menetében mégis van valamiféle rend, méghozzá ciklikus rend. A nyerő és vesztő szakaszok nem teljesen véletlenszerűen szóródnak el a játék menetében, hanem általában hosszabb nyerő szakaszokat hosszabb vesztő szakaszok követnek. A játékosok egy ideig több alkalommal egymás után nyernek, majd több alkalommal egymás után veszítenek. A játékosoknak így csak úgy van esélyük több pénzzel távozni a játékteremből, hogy a vesztő periódusban mindig kevesebb pénzt tesznek a tőkéjükből a játékra, majd a nyerő periódusban megsokszorozzák a tétjeiket, és így a játék végén mégis több pénzzel távoznak, mint amennyit befektettek. Tehát itt is fontos szerepe van a leszálló és felszálló agak közötti egyensúlynak, ahogy Herbart pedagógiájában is.

Jáki Szaniszló: Az agy, az elme és a számítógép című könyvében igyekszik megcáfolni azt a modern gondolatot, hogy az emberi intelligencia sajátos jellegzetességei a számítástechnika mechanikus eszközeivel reprodukálhatók és egy számítógépbe beépíthetők. Az amit gépi intelligenciának neveznek, így a programozással történő problémamegoldás, alapvetően logikai és aritmetikai műveletekre épülnek. Az aritmetika a valós számok közötti műveletekkel: (összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás és gyökvonás) foglalkozik, és Gödel nemteljességi tételével bizonyította be, hogy egy logikai és aritmetikai alapelvekre épülő rendszer, amit formális rendszernek neveznek, soha nem tudja módosítani önmagát. Soha nem tud beavatkozni saját működésébe, mint az emberi intelligencia, hanem csak azt az előre belekódolt parancsmechanizmust tudja végrehajtani, amit emberi készítője beletáplált. Ezért mondják a számítógépekre és a programokra, hogy rugalmatlanok.

Az emberi agy és intelligencia a számítógépekkel ellentétben azért tudja módosítani önmagát, azért tud beavatkozni saját cselekvésének irányításába, mert működése nem aritmetikai alapelvekre (összeadás, kivonás stb.) épül, hanem olyan matematikai fogalmakra, mint a végtelen, vagy a tér. Az emberi agy felépítése, neuronjainak egymással való összekapcsolódásai ugyanis, a számítógépekkel ellentétben, olyanná teszik a az emberi agyat, hogy az teljesen kompakt, összefüggő egészet alkot, akárcsak az üres tér, vagy a végtelen tér. Csak egy ilyen rendszer képes módosítani önmagát, amely teljesen összefüggő egész, és kompakt. A logikai és aritmetikai alapelvekre épülő rendszerek, amelyek a természetes számok azon tulajdonságára építenek, hogy egymással kisebb, nagyobb vagy egyenlő viszonyban állnak, hiszen erre épül az összeadás vagy a kivonás, erre soha nem lesznek képesek. Egy számítógép soha nem lesz képes arra a szerző szerint, hogy megértsen olyan fogalmakat, mint a végtelen, amire az igazi matematika alapszik. Az aritmetikai alapelvekre épülő számítógépes rendszerek hasonlóan működnek, mint a mechanikus gépek, amelyeket kauzális, ok-okozati viszonyok hajtanak, és éppen ezért ugyanúgy nem tudják módosítani saját működésüket soha.

Azoknál a mechanikus gépeknél, amelyeknél meghúzunk egy kart, az pedig elmozdít egy fogaskereket, amely majd kiönt egy vödröt, a kiöntött vödör soha nem fogja tudni újra elfordítani a kart, hogy a gép újra mozgásba hozza önmagát, mert a kiöntött vödör nem áll összefüggésben a karral, amit el kellene húzni, hogy a visszacsatolás létrejöjjön. Ezért nem lehetséges a természetben az örökmozgó. Csak olyan rendszer tudja módosítani önmagát, ahol minden össze van kapcsolva mindennel, vagyis ami teljesen kompakt egészet alkot, mint például az üres tér, vagy az emberi agy.

José Ortega y Gasset: Elmélkedések Leibnizről című könyvében a leibnizi monászelmélet logikai aspektusait elemzi. Elemzése azt sugallja, hogy a természetben a formák egymástól való különbözőségei mind visszavezethetők aritmetikai viszonyokra így: olyan megkülönböztetésekre, mint kisebb, nagyobb vagy egyenlő. Ez valóban így van, hiszen ha két asztal formáját csak az különbözteti meg egymástól, hogy az egyikben van egy kiálló rész, akkor elmondhatjuk, hogy az illető asztal nagyobb a másiknál, ha sok kiálló rész van benne, akkor többszörösen nagyobb a másiknál, ha pedig a másik asztalon is vannak kiálló részek és ugyanazokon a helyeken, csak más méretekben, akkor a két asztal formája közötti különbségeket a kisebb, nagyobb és egyenlő viszonyok kombinációja adja meg, hiszen az asztal alapformája mindkét esetben egyenlő, a kiálló részek pedig hol nagyobbak, hol kisebbek a két asztal esetében. Tehát a testek formái közötti különbségeket mindig leírhatjuk a kisebb, nagyobb és egyenlő viszonyok kombinációjával.

Így a formák közötti viszonyokat aritmetikai jellegűnek tekinthetjük, az aritmetikai rendszerek pedig nem tudják módosítani önmagukat, ahogy azt fent kifejtettük Jáki Szaniszló könyvének az elemzésekor, tehát mozgás és időn kívüliség jellemzi őket, ami egybecseng a fent már leírt Spinozai panteizmus elveivel, ami azonos a természeti determinációval. Tehát a formák közötti viszonyok megfeleltethetőek a spinozai panteista ősszubsztanciának, amiben nincs idő és mozgás és ami azonos a természet determinizmusával. Ahogy fent azt már felvázoltuk Leibniz monászelmélete a passzív spinozai panteista ősszubsztanciát a mozgás és az idő jellegével vegyítette, amit Ortega a nyelv fejlődéstanával szemléltet, ahol minden új formát új fogalmak írnak le, és miként az új formák is már meglévő formák összeolvadásából jönnek létre, úgy az új nyelvi fogalmakat is már meglévő fogalmak összeolvadása hívja életre. Ahogy pedig a formák aritmetikai viszonyok (kisebb, nagyobb, egyenlő) kombinációi, tehát a természet passzivitásának megtestesítői, úgy a formák összeolvadásával azok egyre bonyolultabbá válnak, egyre bonyolultabb formában vannak bennük jelen az említett aritmetikai viszonyok, tehát a passzív spinozai ősszubsztancia így fejlődik, mozgással és idővel telítődik mint ahogy Leibniz monászai is. Tehát Leibniz monászai, és ezen keresztül Herbart reáléi is kapcsolatba hozhatók a nyelvek fejlődésével, és ezen keresztül talán a nyelvtanulással is.

A nyelvtanulást vizsgáló internetes kutakodásaim során bukkantam egy érdekes könyvre. Mégpedig Sárdi Rudolf: Angol-magyar halálszótár című könyvére, ami felvetette bennem a kérdést, hogy milyen haszna lehet a nyelvtanulásban a szótárszerkesztésnek. A könyv a halállal kapcsolatos szavakat és kifejezéseket gyűjti egybe angol és magyar nyelven, és ez felvetette bennem a gondolatot, hogy ilyen alapon bárki tud magának választani egy témát, mint például filozófia, vagy marxizmus, és bárki össze tudja gyűjteni az ezzel kapcsolatos szavakat és kifejezéseket, hogy angol, magyar vagy bármilyen másnyelvű szótárat szerkesszen belőlük.

Mennyiben segítené ez az embereket a nyelvtanulásban? Jó magam is elkezdtem szótárat szerkeszteni egy általam választott témában, és azt tapasztaltam, hogy ez a módszer, legalábbis nekem, valóban élvezetessé teszi valamennyire a nyelvtanulást, hiszen saját kutató és felfedező munkát igényel, és a szótárszerkesztés közben önálló felfedezésekre tehetünk szert a nyelv szerkezetét illetően is. Ha elkezdünk például egy oktatással kapcsolatos szótárat szerkeszteni, és kiválogatjuk a scholl (iskola) és a school fees (tandíj) kifejezéseket, akkor megtanuljuk először, hogy az angol nyelv oktatással kapcsolatos szófordulatai eltérnek a magyar nyelv ilyen jellegű szófordulataitól, hiszen az angol a tanulás díját nem a tanulás, hanem az iskola (school) fogalmával írja körül, amit először nem értünk, tehát Herbart szavaival élve egyensúlytalanság alakul ki elménkben, majd amikor már több oktatással és tanulással kapcsolatos szót és kifejezést válogattunk ki és fordítottunk le egymás alá, akkor a szavak és kifejezések összehasonlításakor, önálló felfedezés útján, kezdünk ráérezni a nyelv szófordulatainak logikájára, kezdjük megérteni azt, vagyis Herbart szavaival élve új behatások érik a lélekreálét, és azok helyreállítják az egyensúlyt, ahol a lélekreálé a mozgással vegyített természeti passzivitást, vagy másként a mozgással vegyített freudi tudattalant jelöli. Tehát a szótárszerkesztés segítségével mozgást vihetünk a tudatalatti által fémjelzett passzív ősszubsztanciába, férfiasabbá téve így a nyelvtanulást, és életre hívva egy férfiaknak szánt nyelvtanulási módszert.

Mindezt figyelembe véve szükségesnek tartanám egy olyan szótárszerkesztő program létrehozását, ami ilyen formában kimondottan a nyelvtanulást segítené elő, és lényegében oktatóprogramként funkcionálna. Például működhetne úgy is ez a szótárszerkesztő program, hogy lennének benne előre kidolgozott tematikus szótárak különféle témákban, és különféle nyelvek szerint, mint például a fent említett angol-magyar halálszótár, vagy magyar-német marxista szótár, de úgy, hogy a szavak csak egy nyelven lennének meg benne, így mondjuk magyarul, és a tanuló feladata lenne, hogy kikeresse a hozzá tartozó, mondjuk angol nyelvű szavakat. Így megkímélnénk a tanulót attól a fáradságos munkától, hogy maga gyűjtse össze az adott témához tartozó kifejezéseket, és csak a szótár megszerkesztésére, tehát a nyelvtanulásra koncentrálhatna.

Azonban a szótár puszta szerkesztése az önálló nyelvtanuláshoz még nem elég, már csak azért sem mert nem áll rendelkezésemre olyan szótárszerkesztő program ami erre alkalmas lenne. Ezt saját tapasztalataim, és egy 2014-ben megjelent könyv elolvasása után mondom, amelynek szerzője és címe: Dunay Péter – Hrncsár József: Nem mersz angolul megszólalni? Avagy a nyelvérzék mítosza.  A szerzők ebben a könyvben azoknak a nyelvtanulóknak akarják elmagyarázni a szerintük helyes nyelvtanulás módszerét, akik megpróbáltak már nyelveket tanulni, de feladták. Továbbá nyelvtanároknak is szól ez a könyv, akiknek pedig a helyes nyelvtanítás módszereit szeretnék elmagyarázni, mintegy megreformálva ezzel a magyar nyelvoktatást.

A magyar lakosság nyelvtudásáról szóló statisztikáiból, és saját ez irányú felméréseikből indulnak ki, amelyeket siralmasnak ítélnek. A nyelveket tanulók túlnyomó többsége egyszerűen nem tud nyelveken beszélni, annak ellenére, hogy sokuk már 5 vagy 10 éve is tanul egy-egy nyelvet, és ennek alapján azt kezdik elemezni, hogy ez tényleg azért van e, mert a magyar lakosságnak nincs nyelvérzéke. Megállapításuk szerint képtelenség, hogy a lakosság ekkora hányadának hiányozzanak a képességei a nyelvtanuláshoz és ezért azt is kétségbe vonják, hogy egyáltalán létezik ilyen hogy nyelvérzék, mert ezt még senki nem definiálta, ha pedig az egyén képességeit értjük rajta egy nyelv elsajátítására, akkor az mindenkiben megvan, hiszen saját anyanyelvét mindenki el tudta sajátítani, hacsak nem súlyosan értelmi fogyatékos.

Tehát a szerzők szerint végeredményben a nem a tanulókban, hanem az alkalmazott pedagógiai módszerekben van a hiba, a nyelvérzék fogalma pedig csak egy eszköz az alkalmazott nyelvtanítási módszerek elpalástolására. Az alkalmazott nyelvtanítási módszerekben a szerzők szerint az a hiba, hogy nem a nyelv használatára, tehát az élőnyelvi beszédre és kommunikációra koncentrálnak, hanem az órákon nyelvtani szabályokat magyaráznak, és nyelvtani teszteket töltögetnek ki, ami a szerzők szerint csak elméleti képzésnek számít úgy, mintha egy vízvezetékszerelőt úgy oktatnának a szakmájára, hogy csak szóban mondanák el neki, hogy hogyan kell egy vízcsapot megszerelni, mert egy nyelvet nem lehet elsajátítani a nyelvtani szabályok értelmezésével, hanem csak a nyelv konkrét használatával, amit pedig csak élőszóban való kommunikáció útján lehet gyakorolni.

Ezért a nyelvtanulásra nem tartják alkalmasnak az iskolákban jelenleg is érvényes pedagógiai módszereket, hanem csak két módszert tartanak erre alkalmasnak, egyrészt a külföldön, tehát idegen nyelvi környezetben való nyelvhasználatot, ahol a tanuló egyszerűen rákényszerül arra, hogy idegennyelven kommunikáljon a környezetével, másrészt az általuk kidolgozott „beszéltető” módszert, ami arra épül, hogy az iskolai tanórákon fokozottabb mértékben helyezik a hangsúlyt az élőszóban való kommunikációra, amit egy olyan tantervel akarnak megvalósítani, amely azt a folyamatot modellezi ahogy a kisgyermekek megtanulják saját anyanyelvüket.

Mivel minden gyermek segítség nélkül meg tudja tanulni saját anyanyelvét pusztán a környezetéből érkező nyelvi hatások útján, így a szerzők szerint úgy juthatunk el a legjobb nyelvtanulási módszerekhez, ha a gyermekek nyelvtanulási folyamatait modellezzük. Abból indulnak ki, hogy minden gyermek először a hangokat utána a szavakat, majd a mondatokat tanulja meg. Ezt kell követnie a szerzők szerint a nyelviskolák óraterveinek is, ahol először mindig hangokat és szavakat kellene tanítani, vagy élőszóban gyakorolni kellene az egyes szavak kiejtését, és ügyelni kellene arra, hogy a tanulók jól megértsék a szavak magyar jelentését is, mert ez szerintük nem mindig szokott sikerülni. Majd ha a szavak kiejtését és magyar jelentését jól begyakorolták, akkor kezdhetnek el mondatokat tanítani, ami nem a nyelvtani szabályok magyarázásából kell, hogy álljon, hanem abból hogy a tanulók először párokba állnak, majd odaadnak nekik különféle idegennyelvű mondatokból és magyar megfelelőikből álló párbeszédmintákat, mint például:

Are you said? Szomorú vagy?
Yes, I am said. Igen, szomorú vagyok.
No , I am not said. Nem, nem vagyok szomorú.

Ezek alapján pedig elkezdhetnek egymással beszélgetni, a tanárnak pedig csupán a diákok közötti idegen nyelvű párbeszéd felügyelete a feladata. Ez a módszer a szerzők szerint ugyan nem olyan gyors, mint a külföldi nyelvtanulás, de sokkal gyorsabb, mint a nyelvtani szabályok magyarázására és a nyelvtani tesztek kitöltögetésére épülő módszer. Ha jobban meggondoljuk a szerzők által kidolgozott módszer filozófiai alapjai ugyanazok, mint az általam javasolt szótárszerkesztéses módszeré. Visszanyúlni a gyermekkorba, az ember természeti részéhez, vagyis az emberi tudatalattihoz, és a tudatalatti passzív, természeti determinációját, ami magában hordja a nyelvek szerkezetét, mozgással és aktivitással vegyítve kibontani a nyelvtanulás során egy nyelv szerkezetét. Az én módszeremben úgy, hogy szótárszerkesztéssel önállóan haladunk szavakról szavakra, a fent elemzett könyv szerzőinél pedig úgy, hogy nyelvtanár segítségével haladunk hangokról szavakra majd szavakról mondatokra.

Úgy gondolom az igazán jó önálló tanulási módszer úgy valósítható meg, ha a kettőt ötvözzük. Azt gondoltam, hogy a legjobb tanulási módszer az lenne, hogy először a szótárszerkesztés mintájára mindig megtanulom egy konkrét témakör szavait, mint például étkezés, amit úgy hajtok végre, hogy rájuk keresek egy online szótárban, mint például: http://szotar.sztaki.hu/magyar-angol ezekben a szótárakban a szócikkek mellett mindig van egy olyan hangfájlra mutató link is amire rákattintva meg is hallgathatom a szó pontos angol kiejtését, amivel egyidejűleg a kiejtést is gyakorolhatom, ahogy a szerzők azt tanácsolták. Majd miután begyakoroltam egy-egy témakör angol szavait és azok kiejtését, keresek olyan angol mondatokat és azoknak magyar megfelelőit, amelyekben ezek a szavak szerepelnek, hogy aztán a szavakból képzett mondatokat is tudjam gyakorolni.

Ezt pedig a Hunglish nevű oldal segítségével fogom megtenni http://szotar.mokk.bme.hu/hunglish/search/corpus ami lényegében egy nyelvi adatbázis ami nem angol szavakat és magyar megfelelőiket tartalmazza, hanem angol mondatokat és magyar fordításaikat, és ha rákeresünk benne egy angol vagy magyar szóra, akkor angol szó esetén az adatbázisban meglévő angol szót tartalmazó angol mondatokat és azok magyar fordításait dobja ki, ha pedig magyar szóra keresünk rá benne akkor fordítva az adatbázisban meglévő magyar szavakat tartalmazó magyar mondatokat és azok angol fordításait dobja ki. Így gyorsan és könnyedén hozzáférhetek a témakör szavait tartalmazó angol mondatokhoz és azok magyar megfelelőihez. Azonban mint ahogy a szerzők leírták a mondatokat nem elég elolvasni, hanem a kiejtésüket is gyakorolni kell és meg kell tanulni használni őket tehát beszélni kell velük, amit úgy fogok megtenni, hogy bemásolom őket egy angol nyelvű szövegfelolvasó programba, amely sok helyütt hozzáférhető az interneten, mint például: http://www.ivona.com/ és így lényegében a számítógéppel fogok idegennyelven beszélgetni, megvalósítva ezzel a tanár nélküli önálló nyelvtanulást.

Felhasznált Irodalom:

Dr. Dénes Magda: Johann Friedrich Herbart pedagógiája, Budapest, 1979.

Wikipédia: Noam Chomsky http://hu.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky

Alberti Gábor: Matematika a természetes nyelvek leírásában, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2006.

Hevesi Mihály: A nyelvtanulás művészetéről, SZÉPNAP KÖNYVEK, 2004.

Heller Ágnes: Érték és történelem, Budapest, 1969.

Michael-Thomas Liske: Leibniz, Typotex Elektronikus Kiadó Kft., 2013.

Sárdi Rudolf: Angol-magyar halálszótár - The reaper's handbook, Kapu Könyvek, 2006.

Ibn Khaldún: Bevezetés a történelembe, Osiris Kiadó, 1995.

Mircea Eliade: Az örök visszatérés mítosza, EURÓPA KÖNYVKIADÓ KFT., 2006.


 Hegel, G. W. F. Előadások a világtörténet filozófiájáról, Akadémiai Kiadó, 1979.


 Nyikolaj Alekszandrovics Bergyajev: A történelem értelme, AULA KIADÓ KFT., 1994.


 Molnár Tamás: A pogány kísértés, Kairosz Kiadó, 2000.


 Ibn Khaldun: Bevezetés a történelembe, Osiris Kiadó, 1995.


 Wikipédia: Taoizmus http://hu.wikipedia.org/wiki/Taoizmus #

Nikolaus Dobay: Rulett, Helikon Kiadó, 1995.

Jáki Szaniszló: Az agy, az elme és a számítógépek, Kairosz Kiadó, 2011.

José Ortega y Gasset: Elmélkedések Leibnizről, Attraktor Kiadó, 2005.

Dunay Péter – Hrncsár József: Nem mersz megszólalni angolul? Avagy a nyelvérzék mítosza, ARION KIADÓ, 2014.

2015. január 21., szerda

Darwin elmélete és a német közgazdasági gondolkodás

Charles Darwin: Fajunk eredete című könyve az egyik legismertebb tudományos írás a világon, de ez az ismertség inkább csak a mű címére igaz, mivel talán éppen a cím ilyen fokú ismertsége miatt, elég kevés azoknak a száma akik a kezükbe veszik és elejétől a végéig elolvassák ezt a könyvet. Darwinnak a könyvben kifejtett evolúciós elméletéről annyi terjedt el a köztudatban, hogy az élővilágban az állat és növényfajok a természetes kiválasztódás útján fejlődnek, vagyis a természet zord körülményei között csak az arra legrátermettebb egyedek maradnak életben, akik alkalmazkodni tudnak a körülményekhez, és így mindig a legalkalmazkodóképesebb fajok viszik tovább az evolúció fonalát. Pedig Darwin elmélete ennél sokkal szélesebb látókörrel rendelkezett, ugyanis a természetes kiválasztás csak az egyik eleme volt az elméletnek.

Darwin elmélete lényegében a modern mezőgazdaság fajnemesítési módszereit veszi alapul, ahol az állattenyésztők és a növénytermesztők kiválogatnak bizonyos számukra előnyös tulajdonságú egyedeket az általuk kezelt növény és állatpopulációkból, és ezeket a tulajdonságokat generációkon át felhalmozzák úgy, hogy csak az adott tulajdonságokkal rendelkező egyedeket engedik egymással párosodni.

Darwin szerint a természet is a mezőgazdászokhoz hasonlóan alkalmazza ezt a módszert, vagyis bizonyos állati és növényi egyedek tulajdonságainak kiválogatását és felhalmozását. Ahogy az embereknél úgy az állatoknál is az egyes fajok egyedei a faji egység ellenére kisebb-nagyobb alkati különbségekkel születnek a világra, mint például nagyobb termet, erősebb izomzat stb., és ha a faj, vagy a faj egyedeinek egy-egy csoportja az eredetitől eltérő természeti körülmények közé kerül, mint amikor megváltozik az éghajlat az adott területen, vagy a faj egy meghatározott csoportja más földrajzi körülmények közé vándorol, akkor a fajon vagy fajcsoporton belül nyilvánvalóan csak azok az egyedek maradhatnak életben, akik a megváltozott körülmények között a legtöbb olyan tulajdonsággal rendelkeznek, ami a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodáshoz szükséges.

Például, ha az új földrajzi környezetben sok oroszlán van, amelyek az adott faj, vagy fajcsoport egyedeire vadásznak, akkor nyilván csak azok maradnak életben, akik az oroszlán elől a leggyorsabban el tudnak futni. Ha pedig csak ezek az egyedek maradnak életben, akkor az adott földrajzi területen csak a gyorsaság és a többi olyan tulajdonság fog továbböröklődni, ami a túléléshez szükséges, tehát ezek a tulajdonságok a mezőgazdasági fajnemesítéshez hasonlóan kiválogatódnak és felhalmozódnak, és mivel az új körülmények között az adott faj egyedei csak ezeket a tulajdonságait használja, a használat során csak az ezekhez a tulajdonságokhoz kapcsolódó tevékenységeknek a gyakorlásához szükséges szervek fejlődnek, míg más szervek a használat mellőzése során elcsökevényesednek, és így lassan új faj keletkezik.

Tehát Darwin elmélete nemcsak a természetes kiválasztás gondolatán alapul, hanem elméletének éppúgy alapvető eleme az a tudományos eszmerendszer, amit Darwin elődje Lamarck állított fel, aki azt vallotta, hogy a természetben a fajokat nem a természetes kiválasztás, hanem csak a külső hatások alakítják, vagyis ha egy faj hideg időjárási körülmények közé kerül akkor bundát növeszt, ha ragadozók támadják, akkor karmokat növeszt amelyekkel védekezhet, és így tovább. Darwin szerint a fajok kialakulását egyszerre befolyásolja a természetes kiválogatódás, és a külső körülmények, ahol Lamarck gondolatát úgy fejleszti tovább, hogy a külső körülmények a használaton keresztül befolyásolják a fajok fejlődését, és Darwin a használat kapcsán szó szerint statisztikai fogalmakat használ, hogy a gyakran használt szervekkel korrelálva csökevényesednek el a ritkábban használt szervek, mivel kevesebb táplálék vándorol oda a testből.

Köztudott a tudománytörténetben, hogy Darwin evolúciós elméletét főként az angolszász közgazdasági iskolával szokás kapcsolatba hozni. Adam Smith az angol és az egyetemes közgazdaság-tudomány atyja dolgozta ki azt az elméletet, hogy a gazdasági életben a szabadpiac törvényei a darwini természetes kiválasztódás mintájára működnek. A gazdaság szereplőit, közelebbről az egyéneket az önérdek hajtja, tehát minél nagyobb hasznot és minél több profitot akarnak megszerezni a gazdasági versenyben, és ebben a versenyben az erősek győzedelmeskednek, a gyengék pedig elbuknak akárcsak az állatvilágban, de mivel a gazdasági és technológiai fejlődés hajtóereje az állandó verseny, aminek a hajtóereje pedig a gazdasági szereplők önzése, a gazdaság fejlődéséhez Smith szerint elengedhetetlen, hogy a gazdaság a dzsungel törvényeihez hasonlóan működjön, továbbá mivel egy láthatatlan kéz mindig egyensúlyt teremt a gazdasági erők küzdelmében, hosszú távon végeredményben mindenki jól jár azzal, hogy a gazdaság működésének alapja alapja a természetes kiválasztódás.

Láthatjuk, hogy Smith csak a Darwini természetes kiválasztódás elméletét használja fel saját elméletének felépítéséhez, azt viszont már nem használja fel elméletében, hogy Darwin szerint a fajokat nem csak a természetes kiválasztódás alakítja, hanem szerveik használatán keresztül a környezetből eredő küldő hatások is.

Friedrich List volt a német közgazdasági iskola megalapítója „A politikai gazdaságtan nemzeti rendszere.” című művével, ahol Smith-el ellentétben nem az egyéneket vizsgálja a nemzetgazdaságon belül, hanem az egyes nemzetek gazdaságát a világgazdaságon belül. Smith-től eltérően List nem híve a korlátlan szabadpiacnak a nemzetközi gazdaságban. Szerinte az egyes nemzetek fejlődésben lévő ágazatait, különösképpen a fejlődésben lévő ipari ágazatokat, mivel azok a fejlődés kulcsai, kezdetben védővámokkal, és egyéb gazdasági eszközökkel kell védenie az államnak a nemzetközi gazdasági versenyben, különben áldozatul esnek az iparilag fejlettebb nemzetek kereskedelempolitikájának, csak miután ezek az ágazatok már felfejlődtek a fejlettebb országok színvonalára, akkor kell megnyitni őket a nemzetközi szabadkereskedelem előtt, hogy expanzív kereskedelempolitikát folytatva állni tudják a versenyt a fejlett országokkal szemben és hogy később további, még fejletlen országokat is be tudjanak vonni a fejlődés folyamatába.

List elmélete szerint az iparilag fejlettebb országok mindig kizsákmányolják azokat az országokat, akiknek nincs iparuk, csak mezőgazdaságuk, mert az iparilag fejletlen országok csak az iparilag fejlett országok ipari nyersanyagszállítóiként vehetnek részt a nemzetközi kereskedelemben, és mint ilyenek mindig sokkal szegényebbek lesznek, mint az iparilag fejlett országok. Csak akkor szabadulhatnak fel a kizsákmányolás alól, ha saját ipart építenek ki ennek pedig előfeltétele, hogy fejlődésben lévő iparágaikat először védővámokkal védjék. Miután pedig kellőképpen kifejlődött náluk az ipar, a védővámok lebontása és az expanzív kereskedelempolitika megindítása annak lesz az előfeltétele, hogy a többi még fejletlen országot is bevonják a gazdasági fejlődésbe, hiszen ezután az iparilag már fejlett nemzetek sorába újonnan belépet nemzetnek azok lesznek a nyersanyag beszállítói, hogy aztán azok is megelégeljék a kizsákmányolást, és elkezdjék védővámokkal fejleszteni saját iparukat, és így tovább, míg végül az összes nemzet be nem lép az iparilag fejlett nemzetek sorába, hogy aztán ha a világ nemzetei közül egy ország ismét a technológiai fejlődés magasabb szintjére lép, akkor a fent leírt módon, mondhatni dominóelv szerűen húzza magával az összes többi nemzetet a fejlődés útján így biztosítva az emberiség technikai és gazdasági fejlődését az örökkévalóságig.

Láthatjuk, hogy Listnél is, akárcsak Smith-nél jelen van a gazdasági verseny elmélete, de Smith-el ellentétben nem a nemzetgazdaságon belül az egyes egyének között, hanem a nemzetközi gazdaságon belül az egyes nemzetek között, ami sokkal inkább hasonlít Darwin elméletére, mert ha az egyes nemzeteket megfeleltetjük a természetben az egyes fajoknak, akkor erre az elméletre sokkal inkább alkalmazható a fajokon belüli egyedek tulajdonságainak kiválogatódása és felhalmozódása, hiszen Listnél a nemzetek közötti versenyben, ha egy nemzet elkezdi az iparosítást, akkor csak a nemzetközi versenyben talpon maradni tudó iparágakat preferálhatja, vagyis tulajdonképpen ki kell válogatnia és fel kell halmoznia iparral foglalkozó lakosságának egyes képességeit és tulajdonságait, hogy a nemzetközi versenyben talpon tudjon maradni.

Továbbá ennek az elméletnek sokkal inkább megfeleltethető Darwin elméletének az a része is, hogy a környezethez való alkalmazkodás során a fajok szerveinek egyes részei a fokozottabb használat során jobban kifejlődnek, mások pedig elsatnyulnak, hiszen az iparosítás során a nemzetek gazdaságában az ipar fejlesztése erőforrás elvonást jelent a mezőgazdaságtól, tehát ha a nemzetet analógiába hozzuk a természeti fajokkal, akkor azt mondhatjuk, hogy ipari szerveik jobban kifejlődnek, mezőgazdasági szerveik pedig kissé elsatnyulnak.

List közgazdasági elmélete tehát egyszerre hozható analógiába Darwin természetes kiválasztódásról, és a használat által való alkalmazkodásról szóló nézeteivel, így azt mondhatjuk, hogy nem csak az angolszász közgazdasági iskola hozható analógiába a darwini elmélettel, hanem a német közgazdasági iskola is, sőt az sokkal inkább analógiába hozható vele, mert Darwin elméletének összes jellegzetességét egyesíti magában. A következőkben Darwin és List elméletének filozófiai alapjait kell megvizsgálnunk.

Heller Ágnes: Érték és történelem című könyvében kifejti, hogy Spinoza panteizmusa eltér a többi európai filozófus, mint például Giordano Bruno panteizmusától, mert Giordano is az Isten és a természet egységét vallotta Spinozához hasonlóan, de Giordano rendszerében a természet, ami egy az Istennel rendelkezik a mozgás képességével. A bolygók, a csillagok, az ember mind mozognak Giordano rendszerében.

Spinozánál, viszont egész egyszerűen nincs jelen az idő, vagyis a mozgás. Spinoza rendszerében az ember és a társadalom is egy a természettel, nem rendelkezik szabad akarattal, amely az önálló tevékenységet, tehát a mozgást lehetővé tenné számára. Teljesen a természet szükségszerűsége alá van rendelve. Mégis jelen van nála a szabadság, de nem a szabad akarat, hanem a szabad szükségszerűség formájában, ami első hallásra paradoxonnak tűnik, és azt jelenti, hogy az ember csak annyiban lehet szabad, amennyiben aláveti magát a természet szükségszerűségének, mert csak így van lehetősége kibontakoztatni az egyéniségét, ha elfogadja azt a szerepet és életutat, amelyet a társadalom, illetve az azt magában foglaló természet kijelölt neki.

Így az ember úgy mozog, hogy az őt magában foglaló természet mozdulatlan marad, belső szerkezete nem változik, mert az ő része, tehát az ember azt a haladási irányt követi mozgása során, amit természet szerkezete eleve meghagy neki, és így a Spinozai panteizmusban valóban nincs idő.

Ennek alapján pedig kijelenthetjük, hogy Darwin és List nézeteiben a természetes kiválasztás gondolata a spinozai panteizmusnak feleltethető meg, hiszen az egyes fajok tulajdonságai, amelyek aztán kiválogatódnak és felhalmozódnak a gének véletlen kombinálódásával jönnek létre, az egyes nemzeteknél az iparosodás szerkezetének alapjai a gazdasági és kulturális tényezők véletlen kombinálódásával jönnek létre. A véletlenben pedig nincs konkrét célra irányulás és így fejlődés sem, tehát nincs mozgás és idő, ahogy a spinozai panteizmusban sem.

A használat általi alkalmazkodás gondolatának filozófiai alapjait pedig a káoszelmélet jellegzetességeiben kell keresnünk aminek az egyik legfőbb alapja a fraktálgeometria. A fraktálok a legelterjedtebb meghatározásban önhasonló alakzatokat jelentenek. Véleményem szerint leginkább úgy lehetne meghatározni őket, mint a dinamizmus és a statikusság egységét.

A fraktálok Mandelbrot német matematikus találmányai, aki a következő képlettel állította elő őket: z = z^2 + c, ahol a (c) egy képzetes szám. Mindenki tanulta az iskolában a negatív és pozitív számok közötti alapműveleteket. Ha negatív számot szorzunk vagy osztunk pozitív számmal negatív számot kapunk eredményük Tehát -2 * +2 = -4. A hatványozás azt jelenti, hogy egy bizonyos számot valahányszor megszorzunk önmagával, például 4 * 4-re azt mondjuk, hogy az a 4-es szám második hatványa, mert kétszer szoroztuk meg önmagával a négyet. A gyökvonás ennek az ellentéte. Egy adott számból fejtjük vissza vele azt a számot, amit ha önmagával megszoroznánk megkapnánk azt az adott számot. 16 négyzetgyöke például 4, mert 4-et kell megszorozni önmagával, hogy tizenhatot kapjunk.

Mivel pedig a hatványozás törvényei szerint egy számot csak önmagával megszorozva lehet hatványozni a matematikusokat zavarba ejtette az a kérdés, hogy mennyi lehet -1 négyzetgyöke, hiszen mint ahogy fent leírtuk a -1-et szorzatként csak úgy kaphatjuk meg, hogy -1-et és +1-et szorozzuk össze, amelyek egymástól eltérő számok. Ezt a paradoxont pedig csak úgy oldhatjuk fel, ha azt mondjuk, hogy -1 négyzetgyöke nem egy bizonyos szám, hanem egyszerre +1 is és -1 is. Ezeket a számokat nevezték el a matematikusok képzetes, vagy imaginárius számoknak, amelyek egy negatív szám négyzetgyökei, tehát egyszerre negatívok is és pozitívok is Mandelbrot tehát a fenti képlet alapján hozott létre alakzatokat a képzetes számsíkon, vagy koordinátarendszerben, és ezek fraktálokat adtak eredményül.

Ahogy láttuk a képletben a (z) négyzetre van emelve, és ahogy a képzetes számot a -1 gyökvonásával hoztuk létre, amivel lényegében az új szám dinamikus formában született meg, hiszen egyszerre foglal magában két ellentétes számot, és emiatt akárcsak a fizika kvantumfolyamataiban állandó feszültség, vibrálás, tehát mozgás, változás és dinamika van benne, és ebből következően kimondhatjuk, hogy a gyökvonás dinamizálja a számokat, tehát a dinamikus kvantumfolyamatokhoz teszi hasonlatossá őket, ha két ellentétes, vagy egymástól eltérő mennyiséget von össze, úgy annak ellentéte a hatványozás nyilván statikussá teszi őket, tehát beleveti őket a természeti szükségszerűségbe ahol nincs idő. Így a képletben a z^2 nyilván a statikusság megtestesítője. A (c) pedig, ami képzetes szám nyilván a dinamizmus megtestesítője, hiszen a képzetes számok a dinamizmus megtestesítői, mint ahogy azt fentebb kifejtettük. Ez a képlet tehát azt fejezi ki, hogy a fraktálok a statikus természeti szükségszerűség és a dinamizmus szintéziseként állnak elő.

Darvin elméletének az a tétele, hogy a fajok a természetes kiválasztódáson kívül szerveik használatán keresztül is változnak nyilván ennek a filozófiai gondolatnak feleltethető meg, ahol a statikus időtlenség és a mozgás-változás egységben van, hiszen a fajok azzal, hogy a szerveik használata során befogadják környezetük hatásaik, azok által egyrészt időben változnak, hiszen egyes szerveik jobban kifejlődnek, mások pedig elsatnyulnak, ugyanakkor változatlanok is maradnak, hiszen nem esnek szét, nem szűnnek meg, nem pusztulnak ki, mint más fajok, akik kihaltak mielőtt előnyös tulajdonságaik kifejlődhettek és felhalmozódtak volna, hanem megőrzik integritásukat mint természeti létezők, így állatok vagy növények.

Tehát ez alapján azt mondhatjuk, hogy Darwinnak az a gondolata, hogy a természeti létezők a természetes kiválogatódáson kívül szerveik használata útján is változnak egyértelműen a káoszelmélet és a fraktálok filozófiai alapjaival, vagyis a statikus időtlenség és a dinamikus mozgás, változás szintézisével hozható kapcsolatba, és mivel mind Darwin, mind pedig List elmélete egyszerre magában foglalja a természetes kiválasztás és a használat útján való változás gondolatát kimondhatjuk, hogy List és Darwin elméletének filozófiai alapjai a spinozai panteizmus időtlenségét és a káoszelmélet filozófiáját, ahol a statikusság és a dinamizmus ötvözve van, egységben foglalja magában.

Felhasznált Irodalom:

Friedrich List: A politikai gazdaságtan nemzeti rendszere, Budapest, 1940.

Heller Ágnes: Érték és történelem, Budapest, 1969.

Charles Darwin: A fajok eredete, Typotex Elektronikus Kiadó, 2009.

ALEX BELLOS: Alex Csodaországban, Európa Kiadó, 2014.
2015. január 1., csütörtök

Antall József és a biedermeier, avagy értekezés Oroszország és India közeledéséről (a rend és a rendezetlenség az indiai kasztrendszer szociológiájában)

Antall József néhai magyar miniszterelnök eredeti foglalkozása orvostörténész volt, de széleskörű tudományos tevékenységet fejtett ki a XIX. századi magyar nemzeti liberalizmus elemzésével is. Magát is nemzeti liberálisnak vallotta. Kortársai általában nagy műveltségű politikusnak és tudósnak tartották és tartják, aki zseniális beszédeket tudott tartani spontán, papír nélkül, ugyanakkor politikai tevékenységét mégsem mindenki tartja kifogástalannak, még tisztelői közül sem.

Orvostörténeti írásaiban helyet kapnak a XIX. századi magyar egészségügy olyan nagy személyiségei, mint Semmelweis Ignác vagy Korányi Sándor, de írt egyetemtörténeti és az iszlám-magyar kapcsolatokkal foglalkozó cikkeket is. A magyar nemzeti liberalizmus korszakát elemző cikkei pedig főként Eötvös József magyar politikai gondolkodó munkásságát járják körül. Ha megnézzük, hogy melyik korba esnek azok az intézmények és történelmi személyiségek, amelyekkel Antall foglalkozott, akkor azt láthatjuk, hogy főként a XIX. század első felére, amit a magyar művészettörténetben úgy jelölnek, hogy a biedermeier korszaka.

Erre még visszatérünk, most vegyük szemügyre még egyszer Antall József eredeti foglalkozását az orvostörténetet. Ha beleolvasunk egy olyan könyvbe vagy cikkbe, amely nevesebb orvosok életrajzait mutatja be, akkor rögtön feltűnhet, hogy az orvosok között aránytalanul nagy számban vannak olyanok, akik Lutheránus vallási közegből származnak, és ez Antall írásaira is igaz, bár ezzel kapcsolatban tudományos módszerekkel alátámasztott statisztikákat még nem olvastam. Ezért most a Lutheranizmus lényegét kell először is kielemeznünk.

Mircea Eliade az Az örök visszatérés mítosza című könyvében, ahol a judaizmus és a kereszténység megjelenése előtti archaikus kultúrákat és vallásokat elemzi a történelem fogalmának szempontjából. Elemzésének középpontjában áll az archetípusok fogalma, amelyet nem Carl Gustav Jung mélylélektani értelmezésében használ, mélylélektannal nem foglalkozik a könyvben, hanem olyan ősi cselekedetekként, vagy történésekként értelmezi az archetípusokat, amelyeket Istenek, hősök vagy egyéb más személyek vittek végbe egy múltbéli időpontban az adott vallási közösség emlékezetében, és amelyek emellett mitikus értelmet is nyertek a közösség kollektív tudatában.

  Ezek az archetípusok, vagyis tettek és történések általában beépülnek az adott vallási közösség rítusaiba, szertartásaiba, és bizonyos időközönként a rítusok, szertartások gyakorlásával mintegy megismétlik, és felelevenítik őket. Mint ahogy például az egyes indiai teremtésünnepek alkalmakor a mindenségnek a káoszból való létrejöttét ismétlik, és elevenítik fel, és ilyenkor a szerző szerint a közösség tudatában szó szerint megismétlődik a teremtés, a mindenség állapota visszatér a kezdeti állapotokhoz, ennek következtében pedig ezekben a kultúrákban megszűnik létezni a történelem.

  Tehát a szerző szerint az archaikus kultúrákban az örökké ismétlődő rítusok gyakorlása megszünteti a történelmi idő múlását, és ezért nincs meg náluk az a modern haladáseszmény, ami modern európai kultúrkörben megvan. A történelem eszméje Eliade szerint először a judaizmusban jelent meg, a zsidó eszkatalógiában, amely a történelmi jövőben megvalósuló megváltás gondolatát hívta életre az eljövendő új Izrael gondolatában továbbá a jövőbeni messiásvárás zsidó jellegzetességében. Ebben a gondolkodásmódban megszűnik a történelem ciklikus ismétlődése, és a történelem egyenes vonalú lineáris szemlélete lép a helyébe, hiszen a zsidó hitben a történelmi jelenből egyenes vonalú fejlődés vezet az új Izrael megszületéséig, vagy a messiás eljöveteléig.

  A történeti szemléletet Eliade szerint a kereszténység is átvette Szent Pál illetve Szent Ágoston tanításában, akiknél a keresztény eszkatalógia szerint a történelem a végítéletet felé halad, ahol a földi világ megszűnik létezni, és Isten ítélkezik élők és holtak felett. Eliade láthatóan erősen ellene van könyvében a történelem eszméje által áthatott modern civilizációnak, ahol a történeti eszme a kereszténységben is jelen van, mégsem vált keresztényellenessé, mégsem állt az újpogányság pártjára, egyrészt azért, mert szerinte korunkban csak a személyes Isten jelenléte védheti meg az embert a történelem rémületétől, ez pedig csak a kereszténységben van jelen.

  Másrészt azért, mert Eliade szerint a kereszténységnek a lineáris történeti szemlélet mellett egy sajátosan ciklikus történeti szemlélete is volt. A középkorban például a Szent Ágostoni lineáris történeti szemlélet mellett jelen volt a ciklikus történeti szemlélet is, Aquinói Szent Tamás és más középkori szerzők gondolkodásában is. Sőt Eliade szerint a kereszténység egyenesen meghaladta az archaikus pogány vallások ciklikus történeti szemléletét azáltal, hogy a teremtés ciklikus megújításának helyébe az ember ciklikus újjászületését tette, ami Krisztus kereszthalálában, és feltámadásában ölt testet, amit a keresztények minden évben megünnepelnek a pogány teremtésünnepek mintájára. A könyv végén tehát éppen arra a megállapításra jut, hogy egyedül a kereszténység az, amely megmentheti a modern embert a történelem rémületétől.

  Érdekes összevetni Eliade nézeteit Nikolaj Berdjajev: A történelem értelme című művében kifejtett nézeteivel. Berdjajev ebben a könyvében arról ír, hogy a zsidóság történelmi hivatása nem más, mint a történelmi szellem terjesztése a világban. Mit is ért Berdjajev történelmi szellem alatt. A zsidóság történelmi szelleme az árja szellemtől való különbözőségből ered. Az árja szellemre különösen az Indiaira, de a görögre is, a szemlélődés, vagyis az evilági lét helyett a túlvilági lét irányába való fordulás fokozottabb jelenléte a jellemző a zsidó szellemmel ellentétben.

  Ezért az árja szellem az evilági létben kevésbé tevékeny, kevésbé drámai, mint a zsidó. Különösen igaz ez az Indiaiakra, akik olyan mértékben a túlvilág felé fordulnak, hogy náluk az Istenség lényegében egységet alkot a szubjektummal, vagyis a tudattal. Náluk a történelmi szellem egyáltalán nincs jelen. Világuk teljesen történelmietlen, mozdulatlan. A zsidó karakterben éppen az hívja életre a történelmi szellemet, hogy náluk az Isten és az ember közötti távolság rendkívül nagy. Emiatt a halhatatlanság, tehát a túlvilági élet gondolatát nem is fogadják el, mert az az ő szemükben nem mást jelentene, mint az ember Istenné válását, ez pedig ellenkezne az ember és az Isten közötti mérhetetlen távolság eszméjével.

  Ez az oka, hogy az ő vallásosságuk, a földi létre, vagyis az evilági történelemre irányul. Egyedül őnáluk alakult ki az evilági messiásvárás eszméje, aki majd megvalósítja a zsidók államát, vagyis az új Izraelt. Ez náluk nem profán, hanem vallásos gondolat, csak éppen evilági vallásosságról, a történelemben megvalósuló eszkatalógikus megváltásról van szó. Ezért származik a történelmi szellem a zsidó vallásból, mert történelmi szellem csak egy olyan vallásból születhet, amely valamiféle eszkatalógikus cél felé irányul. A zsidó történeti szellemből ered a modern világ haladáseszménye, amely a jövőben megvalósuló zsidó állam eszkatalógikus gondolatát, a jövőben megvalósuló földi paradicsom gondolatával helyettesítette, legyen az kommunizmus, vagy liberális világállam.

  Az ember és az Isten távolságának a zsidó vallásosságban van még egy következménye is. Mivel a zsidók az egyén túlvilági halhatatlanságát nem tudják elfogadni, mert az az egyén megistenülését jelentené, az evilági halhatatlanság gondolata terjedt el náluk, ami csak úgy kivitelezhető, ha a zsidók utódaikban válnak halhatatlanokká, vagyis, ha maga a zsidó nép válik halhatatlanná. Erre vezethető vissza a zsidók erős közösségi érzése és összetartása, mivel a halhatatlanságot az árjákkal szemben egyénileg nem, hanem csak kollektíven tudják értelmezni, ami a nemzet halhatatlanságában ölt testet. Tehát az erős zsidó közösségi érzés is az Isten és az ember távolságára vezethető vissza a zsidó vallásban.

  Érdemes megjegyezni, hogy az ember és az Isten távolságának van egy tükörképe a vallásos irodalomban ez pedig a gnoszticizmus. A gnosztikusok azt vallották, hogy az ember sajnálatos bukás eredményeképpen került a jó szellemi világból a gonosz anyagi világba, és egyetlen célja csakis az lehet, hogy radikális aszkézis által kiszabaduljon az anyagi világból, és a szellemi világba kerüljön. Tehát az anyagi és a szellemi világ ellentétét vallották. Az anyagi és a szellemi világ ellentétének a zsidó vallásban az ember és az Isten távolsága feleltethető meg.

  Berdjajev tehát a történeti szemléletet az Isten és az ember távolságának függvényévé teszi, annak hiányát pedig az ember és az Isten egységének függvényévé, míg Eliade a történeti szemléletet a ciklikus szemlélet függvényévé teszi, annak hiányát pedig a ciklikus szemlélet hiányának függvényévé teszi. Kinek van igaza. Ez véleményem szerint abból a szempontból érdekes, hogy a különféle keleti kultúrák korunkban milyen mértékben tudták átvenni a nyugati történeti szemléletet, vagyis a haladás gondolatát és az ebből kinövő kapitalista intézményeket.

  Az kell először is észrevennünk, hogy mihez is kapcsolódik az úgynevezett ciklikus szemlélet. Nyilvánvalóan a természethez. Egyedül a természetre jellemző az örök ciklikusság és visszatérés, mint például a tavasz, nyár, ősz és a tél örök váltakozása. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Előadások a világtörténet filozófiájáról című könyvében az ókori perzsa kultúrát, amelyen később felépült az iszlám, és a zsidó kultúrát egyaránt dualista jellegű kultúráknak tartja. Tehát olyan kultúráknak, amelyek szembehelyezik egymással az anyagot és a szellemet, tehát a gnoszticizmus alapelvein épülnek fel, amiről mint ahogy már leírtam Berdjajev szerint kedvez a történeti szellemnek, azonban a Perzsa vallásban szerinte a szellemet a természet hatja át, hiszen a perzsa ősvallás természetvallásnak tekinthető.

A zsidó vallásban pedig Isten tiszta szellem, ahol a szellemet nem szennyezi be a természet. Ehhez hasonló módon vélekedik a keletebbre lévő kínai és indiai vallásokról is. Mind a kettő olyan vallás, ahol az emberi lélek, és a világ egységet képez az Istenséggel, az anyag lényegében a létrendileg magasabb fokon álló szellem létrendileg alacsonyabb fokú megnyilvánulása a panteista gondolkodás értelmében, amiről Berdjajev azt állította, hogy ellene dolgozik a történeti szellemnek. Azonban míg Indiában a szellemet az iszlámhoz hasonlóan a természet hatja át, addig Kínában ez nem látható. Ez egyébként azonnal észrevehető a kínai művészeten is, hiszen az sokkal puritánabb, mint az indiai.

  Ez érdekes, mivel valóban az iszlám vallás is, amely a perzsa kultúra területein jött létre, az ember és az Isten távolságára épül, mint a zsidó vallás, de nem fejlődött ki benne a lineáris történelmi szemlélet, mint ahogy a zsidó vallásban. Ez pedig azt sugallja, hogy a lineáris történeti szemléletnek nem csak az ember és az Isten távolsága a feltétele, hanem csak ott alakulhat ki, ahol egyrészt jelen van az Isten és az ember távolsága, másrészt ahol a vallást a tiszta szellemi jelleg uralja, amit nem szennyez be a természet. Max Weber: Gazdaság és társadalom című könyvében leírja, hogy az iszlámban a protestantizmushoz hasonlóan az ember és az Isten távolsága az eleve elrendelésen alapul, ahol az ember sorsa teljes egészében Isten kezében van, és az ember önerejéből nem változtathat saját sorsán, csak az Isteni kegyelem által, de míg a protestantizmusban az eleve elrendelés a túlvilági üdvözülésre irányul, Isten csak azt rendeli el előre, hogy a hívő a mennybe vagy a pokolba kerül, addig az iszlámban az eleve elrendelés az evilági történelemre irányul. Isten az iszlámban az evilági élet menetét rendeli el előre. Tehát az iszlámban a történelmi mozgást burkolja be a természet, a determináció. Márpedig Weber szerint csak a túlvilágra irányuló eleve elrendelés indukálja a fokozott aktivitást, vagyis a történelmi mozgást.
A túlvilágra irányuló eleve elrendelés, vagyis a predesztináció azt tanította, hogy Isten eleve elrendeli az embereket mennyre vagy pokolra, de az ember evilági életének minősége mintegy jelzi, hogy ő van e kiválasztva az üdvözülésre, ennek következtében a protestánsok folyamatosan jeleket kerestek saját életükben, hogy ők vannak e kiválasztva az üdvözülésre, amit az evilági munkavégzésben elért sikereikben véltek megtalálni. Így vallásos életük állandó, és minél sikeresebb munkára késztette őket, tehát életre hívta a történelmi mozgást. Az iszlámban a tiszta szellem természet által való áthatottsága tehát az evilági történelemre irányuló eleve elrendelésben, vagy más néven a fatalizmusban ölt testet, ami lefékezi a történelmi mozgást.

  A kínai és az indiai vallás egyaránt az ember és az Isten egységére épül, általában azt mondják, hogy nem is jellemző egyikre sem a történeti szellem és a haladás gondolata, azonban korunkban azt látjuk, hogy Kína hihetetlen gyorsasággal veszi át az európai haladás gondolatát, és folyományát a kapitalista gazdasági rendszert. India pedig kevésbé gyorsan, és India vallása az, amit fokozottabban hat át a természet, vagy másként a determináció. Ha jobban megnézzük a távol-keleti sárga népek vallásait, akkor azt látjuk, hogy azok nem csak egyszerűen az ember és az Isten egységére épülnek, hanem mintegy szintézisét alkotják az ember és az Isten távolságára épülő zsidó történeti szellemnek, és az ember és az Isten egységére alapuló történetietlen szellemnek.

  Vegyük szemügyre például a kínai taoizmus tanításait. „A taoizmus Kína egyik legnagyobb autentikus ősi vallása, mely jelentős mértékben befolyásolta a kínai kultúrát, filozófiát, politikát, gazdaságot, irodalmat, zenét, a kínai orvoslást, kémiát, a harcművészeteket, geográfiát és táplálkozástudományt.

  A kínai filozófiában az állandóan mozgó és szakadatlanul változó valóságot taónak (, pinyinben dào) nevezik, és olyan kozmikus folyamatnak tekintik, amelyben minden dolog benne foglaltatik. A tao a világ ősoka, ősprincípiuma, belőle keletkezett minden létező élő és élettelen. A taoisták úgy tartják, hogy nem kell ellenállni ennek a világot mozgásban tartó erőnek, hanem a cselekedeteinket kell hozzá igazítani, s harmóniában kell élni vele azért, hogy az életünk erőfeszítésektől és erőszaktól mentessé, építő folyamattá váljon. A taoista bölcs olyan valaki, aki „úszik a tao áramlásában”. Ez mondanom sem kell nagyon hasonlít az ember és az Isten távolságára épülő zsidó történeti szellemre, hiszen az is egyenes vonalú haladást, mozgást jelent.

  Az európai felfogás egyaránt taoizmusnak nevezi a kínai ókori eredetű filozófiai irányzatot (, dào jiā, tao csia) és a vele összefonódott népi vallást (, dào jiào, tao csiao). A hagyomány szerint a taoizmus tanításainak első összefoglalója a Változások Könyve, a Ji Csing volt, míg az úgynevezett népi vallás első leírójának a kínai bölcset, Lao-ce-t (Lǎozǐ) tartják. A Lao-ce féle tanítások további magyarázataiként ismert könyvek elsősorban Zhuang Zhou (Csuang Csou) néven ismertek. Eredetileg filozófiai iskolaként jött létre, de a népies misztikum a vallások szintjére emelte. Fő tanítása a kozmikus harmónia helyreállítása a természet és ember viszonyán keresztül.

… A filozófiai és a vallási taoizmus közötti különbséget pragmatikus szempontok alapján célszerű értékelni. A filozófiai taoizmus a tao ideáját, mibenlétét, kihatásait, metafizikai vonatkozásait vizsgálja, míg a vallásos a tao „szellemiségét” a hívők számára a misztikumok és misztériumok szintjén, gyakorlati módszerekkel meg is próbálja valósítani (meditációk, koncentráció, légzéstechnika, alkímia, rituálék és mágiák a test és szellem átalakítására, a tao szellemével való összeolvadáshoz).” Itt pedig egyértelműen az ember és az Isten egysége érhető tetten, hiszen a taoista bölcs mindenáron egyesülni akar a tao-val.

  A Kínai taoizmusban tehát a Berdjajevi értelemben vett történeti és történetietlen szellem egyaránt jelen van, ami azt sugallja, hogy a természet által való áthatottság hiánya óhatatlanul a történeti szellem irányába viszi az adott vallást, még ha az alapvetően történetietlen szellemű is. Berdjajev a fent idézett könyvében arról is írt, hogy a kereszténység küldetése nem más, minthogy megszabadítsa az emberiséget a természet démonaitól. A keresztény ember és általában a nyugati ember fél a természettől. Eliade szerint a görög kultúrában, amely a nyugati kultúrkörhöz tartozik, jelen volt a ciklikus szemlélet, a történelmet ciklikusan ismétlődő aranykorra, ezüstkorra, részkorra, és vaskorra osztotta. A görög kultúra természettel való áthatottságán azonban lehet vitatkozni. Hegel szerint az ókori görögök Istenei emberszerűek voltak, ennek következtében jelen volt az adott vallásban az érzékiség, ez azonban mégis szellemi volt, a görögök valamiképp az érzékiséget tették szellemivé.

  Molnár Tamás írta le Pogány kísértés című könyvében a különbséget a görög művészet „józansága, ésszerű arányai és illeszkedései s a hindu művészet – és mitológia – pompája között, amelyben a fantáziának mintha semmi nem szabna határt, az anyagok, színek és az elbeszélés pedig nem hajlandók alávetni magukat az ésszerűségnek és mértéktartásnak.”. Ez pedig a hindu művészet esetében egyértelműen a természet vad burjánzásaként fogható fel, ami a görög művészetben nincs jelen.
  Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy a görög kultúra ciklikus jellege is a természethez kötődik e, akkor véleményem szerint azt kell mondjuk, hogy igen, de én megkülönböztetném egymástól a földi természetet, és a világűrt, ahol nincs az az ésszerűtlen burjánzás, mint ami a földi természetben, hanem a világűr a végtelen tér hazája. A görög kultúra ciklikussága pedig a világűr ciklusaihoz igazodik, ezért van a görög művészetnek olyan ésszerű, geometrikus jellege, mert a világűr a végtelen tér hazája. A görög, és általában a nyugati kultúrkörök ősszimbóluma a végtelen tér, vagy a plasztikus testiség, ahogy azt Oswald Spengler leírta. Ez azért van, mert a nyugati kultúrák köztes helyet foglalnak el az ember és az Isten egységére épülő indiai, és és az Isten és az ember végletes távolságára épülő zsidó kultúrák között. A görög kultúrában van távolság az Isten és az ember között, de ez a távolság nem olyan végletes, mint a zsidó kultúrkörben.
A fentiek értelmében tehát a bibliai zsidó vallás testesíti meg a lineáris történeti szellemet, vagy másként a férfiúi dinamizmust, mozgást. Az indiai és az iszlám vallás pedig a természet passzivitását, mozdulatlanságát. Az indiai vallás áll a legközelebb a spinozai panteizmushoz, ahol a természet egyenlő Istennel, és minden része mozdulatlan, akárcsak az indiai kasztrendszer. Az iszlám viszont a zsidó valláshoz hasonlóan eszkatalógikus, történeti jellegű vallás, de ott az emberiség történelmének menete eleve el van rendelve, hiszen a korán szerint Allahban eleve meg van írva, hogy mi és hogyan fog végbemenni az emberi történelemben, ezért a történelmi mozgást mégis a természet determinációja, mozdulatlansága burkolja be, így az iszlám mégis sokban hasonlatos az indiai vallási rendszerekhez. Úgy is mondhatnánk, hogy az indiai vallásosságban a természet alárendelő jelleggel determinálja a világot, az iszlámban pedig mellérendelő jelleggel. Az indiai vallásosságban a mozdulatlan természet, vagy a panteista ősszubsztancia, vertikálisan, fentről lefelé emanálva determinálja a világot, az iszlámban pedig az előrefelé haladó lineáris történeti szellemet horizontálisan burkolja be a természet determinációja. A dinamikus, zsidó kultúrkörnek ebből kifolyólag a lineáris történeti szellem feleltethető meg, a természet által determinált indiai és iszlám kultúrkörnek pedig a ciklikus történeti szellem.
Az iszlám kultúrkörben született meg az a történelemfilozófus, aki elsőként ötvözte egymással a zsidó lineáris történelemszemléletet, és az iszlám ciklikus történelemszemléletét. Ibn Khaldun írja le „Bevezetés a történelembe” című könyvében, hogy a keleti beduin arabok törzsszövetségét a csoportszolidaritás elve építi ki, és tartja fenn. A csoportszolidaritás az, amely a beduin arab törzsszövetséget egységbe kovácsolja, majd az egység fenntartójaként, és irányítójaként kitermeli magából a vezetőt. Az arabok körében élesen elkülöníti a nomád életmódot folytató beduinokat, a városban élő araboktól. A nomád beduinok élete a nomád életforma miatt nagyon kemény, sok nélkülözést kell elszenvedniük, és sok nehéz munkát kell elvégezniük. Ez a harcban bátorrá és erőssé, ellenállóvá teszi őket, és ez teszi őket alkalmassá a birodalomépítésre.
 A harcedzett beduin harcosok könnyen meghódítják a fényűzésben elpuhult városi népeket, de ezután általában ők is letelepednek és a városiasodás útjára lépnek. A városiasodás magával hozza az ipari mesterségek és a tudományok, továbbá a fényűzés megjelenését. Ennek következtében a harcos, nomád beduin arabok, vezérükkel együtt elpuhulnak, továbbá erkölcseik megromlanak. Néhány generáció múltán az elpuhult, és erkölcseiben megromlott vezetőréteg egyre több vagyont és fényűzést követel magának, ez pedig meglazítja a csoportszolidaritást. Az alattvalók fellázadnak ellenük, ez pedig a birodalom bukását vonja maga után.
 Khaldun szerint minden birodalom ezeken a fejlődési szakaszokon megy keresztül, amely az iszlám területén valaha is keletkezik és elpusztul, és minden újonnan megszülető, majd elpusztuló birodalom magasabb rendű tudománnyal és kultúrával rendelkezik, mint az előző. Tehát Khaldun szerint a történelem nem mozdulatlan, és fejlődés nélküli, hanem tulajdonképpen lineárisan halad előre a fejlődés útján, de ez a lineáris fejlődés mégis a különféle birodalmak ciklikus bukása és újjászületése közepette halad előre. A történelem menete így egyszerre ciklikus és lineáris. Ha a lineáris történelemszemléletet a következő ábra szemlélteti:

 a ciklikus történelemszemléletet pedig a következő:
akkor Ibn Khaldun történelemszemléletét ez az ábra mutatja be a legjobban:
 Tehát Ibn Khaldun volt az első tudós, aki a filozófia történetében mozgást vitt a természeti szükségszerűség által determinált ciklikus történelemszemléletbe.
A nyugati filozófia történetében pedig Gottfried Wilhelm Leibniz volt az első, aki kidolgozta a mondalogia elméletét. Leibniz Spinozához hasonlóan panteista volt, ő is azt vallotta, hogy a természet egységet képez Istennel, de ő azt is vallotta, hogy a természet nagy egységében további panteisztikus ősszubsztanciák, egységelemek rejtőznek, amelyek mind tükörképei az első nagy természeti egységnek, ősszubsztanciának, és mivel tükörképei annak tehát nagyban hasonlítanak rá, egyszerre el is különölnek attól, meg egységet is képeznek vele. Ezeket nevezte monászoknak, és azt hirdette, hogy a látható valóságban minden létező, így az emberek az állatok, vagy a tárgyak ilyen monászoknak tekinthetők, amelyek mind tükörképei a nagy egységnek, és mivel tükörképei annak tehát nagyban hasonlítanak rá, egyszerre el is különülnek tőle és egységet is képeznek vele.
 Tehát egyfelől meg is őrizte a természet egységét, másfelől meg tagoltságot is vitt bele, és mivel a tagoltság, a dualizmus, az egymástól való elválasztottság, ahogy azt a dualista bibliai zsidó vallás esetében is láthattuk a dinamizmus és a mozgás megtestesítője, a természet mozdulatlansága és passzivitása nála is dinamizmussal és mozgással vegyül, akárcsak Ibn Khaldunnál. Leibniz filozófiai rendszerét először Johann Friedrich Herbart német pedagógus használta fel a pedagógia területén.
 Tanítása szerint a külvilág látható objektumai nem mutatnak teljes képet arról, hogy hogyan is épül fel a valóság, hanem csak utalnak a valóság igazi természetére. A valóság igazi belső természete nem más, egyfajta mozdulatlan, és változásoktól mentes, örökkévaló létező, amit ő reálénak nevez. Az érzékeink által felfogható valóság mozgó és változó jellege pedig csak ennek mozdulatlan reálénak a belső viszonyait tükrözi. Itt már jól látható Herbart reáléinak a rokonsága Leibniz monászaival. A természet mozdulatlansága, amit mozgás és változás burkol be. Mivel Herbart szerint az érzékeinkkel felfogható valóság mutat meg mindent a valóság igazi természetéből, a valóság igazi természete nem is ismerhető meg teljes mértékben. Viszont mindig folyamatosan közelíthetünk annak megismeréséhez. Ez Herbart szerint úgy történik, hogy az emberi lélek maga sem más, mint egyfajta reálé, amelynek belső mozdulatlan részét, mint a természet által determinált panteista ősszubsztanciát, akár a Freudi tudattalannak is megfeleltethetjük, és amely más reálékkal áll kapcsolatban. Az emberi elmében megjelenő változások pedig, mint a tanulás vagy az alkotás nem mások, mint a lélekreálé kapcsolatba lépése és védekezése a tárgyi világ más reáléinak behatásaival szemben, amely arra irányul, hogy a lélekreálé fenntartsa saját létformáját.
 A lélekreálé más reálék behatásaival való kapcsolatait Herbart egyszerűen képzeteknek nevezi. Leszögezi továbbá, hogy a képzetek nem mások, mint a lélekreálé külső mozgó és változó része, a belső mozdulatlan résszel szemben, úgy ahogy a külvilág reáléinak is van mozgó és változó része a belső mozdulatlan résszel szemben. A képzetek működésének sajátosságait Herbart a hegeli dialektikából kölcsönzi. Jellemző rájuk a változás és az egyensúly vagy az egyensúlytalanság. A külvilág behatásainak köszönhetően jönnek létre a képzetek, amelyek olykor egymással ellentétesek, mint például amikor valaki nem érti, hogy hogyan lehet a kvantummechanikában valami egyszerre létező is és nem létező is, ilyenkor létrejön egyfajta egyensúlytalanság, ahol csak egy új képzet állíthatja helyre az egyensúlyt, esetünkben amikor az illető magáévá teszi a kvantummechanika matematikai apparátusának új képzetét, és megérti, hogy hogyan lehet a kvantummechanikában valami egyszerre létező is, meg nem létező is.
 A tanulás folyamán Herbart szerint így közelítünk folyamatosan a valóság mozdulatlan mélyrétegeinek a megértéséhez, hogy ellentétes képzeteink egyensúlytalanságokat hínak életre az elmében, majd az új képzetek behatásai újra helyreállítják az egyensúlyt. Leibniz mellett Herbart filozófiai nézetei is sok rokonságot mutatnak Khaldun történelemszemléletével, hiszen ott is nagy hangsúlyt kap az egyensúly fogalma. Az iszlám hitű ember számára, mivel a történelem menetét a természeti szükségszerűség determinációja burkolja be, szinte semmi lehetősége nincs arra, hogy a történelemben szabadságra leljen, vagyis hogy a történelem menetét maga alakítsa. Csak egyetlen egy, mégpedig az, hogy hozzáigazodik a történelem menetének determinált jellege által életre hívott ciklikus menetrendhez.
 Mivel a természet által determinált történelem szükségszerűen ciklikus jellegű, az iszlám hitű csak azáltal tud a jelenleginél magasabb szintre emelkedni a történelem menete során, hogy a történelmi ciklusok leszálló ágaiban megfelelően visszafogja, és ezáltal tartalékolja erőit, hogy aztán a felszálló ágban teljes erőbedobással lovagolja meg az újjászületés adta lehetőségeket, így kamatoztatva azt az erőt, amit a leszálló ágban tartalékolt, tehát egyensúlyt tart fent a leszálló és felszálló ágak időszakai között, hogy így a végén magasabb szintre kerüljön, mint előtte.
E hosszú kitérő után végül szeretnék rátérni a lutheri reformáció elemzésére. Luther Márton volt az európai reformáció első hírnöke, aki véglegessé tette a nyugati kereszténység szakadását. Szakított a római katolikus egyházzal, annak dogmáival és hierarchikus uralmi rendjével, és létrehozta saját egyházát, aminek teológiája magában foglalta az isteni kegyelem hangsúlyozását az emberi üdvözülés folyamatában. Az ember eszerint nem üdvözülhet sem a gyónás szentsége, sem pedig jó cselekedetek gyakorlása által, hanem csak Isten kegyelme által, viszont meghagyott annyit az embernek, hogy ha hisz Istenben és az isteni kegyelemben, akkor a hit által felismerheti Isten jövőbeni üdvözítő szándékát.

Ebben a teológiai rendszerben egyrészt megvan az ember és az Isten távolsága, ami az ószövetségi zsidó történeti szellem alapja is, továbbá megvan benne a hit, amit tovább kell elemeznünk, hogy minek is az alapja. Ahogy fent azt már kifejtettük az iszlám vallásra a természet által determinált, fatalista történeti szellem a jellemző, ennek egykori őse és alapja pedig a manicheizmus volt, amely szélsőségesen dualista szemléletet hirdetett. Azt mondta, hogy a világban két egymással ellentétes, és egymással folyamatosan küzdő szubsztancia létezik. Az anyag és a szellem, a fény és a sötétség, és ezek között kibékíthetetlen ellentét van. Az emberi lélek a fény világából bukott alá egykor a sötét anyagi világ rabságába és folyamatos harcot kell vívnia, hogy hogy kiszabaduljon onnan, és visszajusson a fény világába. Ez az alapja az iszlám determinált történeti szellemének. Az iszlám vallásban a manicheus fény és sötétség ellentét az igaz hitűek és a hitetlenek ellentétére lett lefordítva. Az iszlám hitűek számára a világ két részre van osztva: őrájuk az igaz hitűekre és a hitetlenekre és nekik, mint a fény képviselőinek folyamatosan harcot kell vívniuk a hitetlenekkel, vagyis a sötétség képviselőivel. Akárcsak a manicheusoknál.

Ahhoz pedig hogy ez a harc teljes erőbedobással menjen a Mohamed által megparancsolt kizárólagos hit biztosítja az alapot, mert azok számára, akik csak egy dologban hisznek a világ két részre osztódik arra amiben hisznek, és az ezen kívül álló dolgokra, amelyekben nem hisznek. Az iszlám által megparancsolt feltétlen vakhit tehát a manicheus dualizmus szemléletét eredményezi azzal, hogy két részre osztja a világot, ahol az egyik a fényt a másik pedig a sötétséget képviseli, a manicheus dualizmus pedig a determinált történeti szellemnek az alapja ahogy azt fent kifejtettük. Luther pedig pontosan azt parancsolta meg követőinek, amit Mohamed is: a hitet. A vakhitet soha sem a katolicizmus, de nem is a kálvinizmus, hanem a lutheranizmus és az iszlám parancsolta meg követőinek.Tehát a lutheranizmus teológiájában két fő elem érhető tetten, egyrészt a zsidó történeti szellemiség, aminek az ember és az Isten távolsága az alapja, másrészt pedig a természet által determinált iszlám történeti szellem, aminek pedig a feltétlen hit az alapja.

Ahogy pedig azt fent már kifejtettük Ibn Khaldun filozófiájában, tehát az iszlám történeti szellemben is ez a két tényező van összegyúrva: a zsidó történeti szellem, és az iszlám determinált történeti szelleme. Tehát a lutheranizmus teológiája tiszta iszlám misztika, ahogyan Luthernek is a rózsa a jelképe, amit a muszlim misztikusok használnak. Ennek megfelelően a lutherizmusnak sok mindenben rokonságot kell mutatnia az iszlámmal, és ez így is van. Az újkorban, amikor az oszmán-török birodalom előretört a Balkánon és Ausztriát fenyegette a Habsburgokat a nyugat felől érkező lutheránus fejedelemségek háborús fenyegetése akadályozta meg abban, hogy erőit teljes mértékben kelet felé fordítsa és kiűzze a törököt a Balkánról. Tehát a török balkáni térhódítását nyugaton még csak nem is a kálvinizmus, hanem elsősorban a lutheranizmus segítette elő.

A reformátorok között elsősorban Lutherre volt jellemző a zsidóellenesség és a kamat határozott ellenzése, ami erősen az iszlámmal rokonítja a lutheranizmust. A kálvinisták is harcoltak több helyen a katolikus egyház ellen, de azok a harcok inkább gazdasági jellegűek voltak. Egyedül Luther indított háborút a hit nevében a katolikus egyház ellen, ahol Rómát mindenféle babiloni szajhának nevezte, amit el kell pusztítani. Ez is az iszlámmal rokonítja a Lutherianzmust. A kapitalizmus főként a kálvinista területeken alakult ki, nem a lutheranus területeken, ez is összekapcsolható az iszlám hagyományos kapitalizmusellenességével.

Mivel pedig a Lutheránizmus erősen kötődik az iszlámhoz, vagyis a determinált történeti szellemhez, a determinált történeti szellem pedig a természethez, vagy másképp a biológizmushoz, hiszen az embernél alsóbbrendű biológiai rendszerekre mondják azt, hogy determináltak, hiszen alapvetően meghatározzák őket saját körülményeik, nem csoda, hogy az orvostudomány is erősen kötődik a Lutheránizmushoz, hiszen az orvostudománynak is a biológia az alapja. Ebből következően pedig arra következtethetünk, hogy mint orvostörténettel foglalkozó tudósra, így Antallra is nagy hatást gyakorolhatott a Lutheránus szellem.

Vizsgáljuk most meg közelebbről a biedermeiert, vagyis azt a művészettörténeti korszakot, amelyben az Antall által vizsgált intézmények és történelmi személyiségek megszülettek. Ez a XVIII. század második felében lejátszódó forradalmi megmozdulások lecsengése utáni korszak volt, ahol ezek a forradalmak akár rokoníthatóak is az egykori lutheri forradalommal, hiszen a régi rend és főként a katolikus egyház ellen irányultak, ugyanakkor a forradalmak lecsengése után a forradalmi szenvedély és az ahhoz kötődő művészeti irányzatok, mint például a romantika végtelen felé való törekvése, vagy a szentimentalizmus lágy kicsapongása a polgári élet mindennapjai közé szorult vissza.

Mivel az emberek már nem élhették ki magukat a forradalmi megmozdulásokban, a forradalmi szellem és az azt fémjelző művészeti irányzatok a polgári élet mindennapjainak korlátjai között éltek tovább egyfajta mindenbe beletörődő rezignációban, ami a kort jellemezte. Ez volt a biedermeier korszaka, amit ennek nyomán polgári romantikának is nevezhetünk. Közelebbről az a lényege, hogy minden művészeti irányzat keveredik benne, ami a forradalmi szellemmel kapcsolatba hozható, így a romantika vagy a szentimentalizmus, csak ezek a művészeti irányzatok ebben az új művészettörténeti korban a nyárspolgári szellem korlátjai között élnek tovább. Jellemzője volt egyfajta mindenbe beletörődő nyárspolgári rezignáció, ami az összes forradalmi művészeti irányzatot áthatotta benne.

Antall József politikai nézeteinek és tevékenységének örökségét jól nyomon követhetjük a MDF mai utódpártjának: a JESZ-nek (Jólét és Szabadság Demokrata Közösség) pártprogramjában, akik Antall Józsefet tartják legfőbb politikai példaképüknek, a politikai és gazdasági rendszer pedig, amit át akarnak ültetni Magyarországra az a német minta, tehát itt is azonal észrevehető a német lutheránus hatás. A JESZ egyik alapgondolata az, hogy a mai magyar politikai elit közül a jobboldali Fidesz és a baloldali pártközösségek mind rossz politikát folytattak, mert a Fidesz politikája nagyobb jólétet teremtett ugyan, de ennek az volt az ára, hogy megnyirbálta a demokratikus szabadságjogokat, a baloldal pedig nagyobb szabadságot teremtett ugyan, de ennek árán feláldozta a jóléti állam értékeit, tehát a magyar társadalom problémáira szerintük az egyetlen megoldás az, ha összebékítjük egymással a jólét és szabadság intézményeit.

A JESZ ehhez a posztindusztriális, vagy információs társadalom gazdasági eszközeit hívná segítségül, amely sutba dobta a régi indusztriális társadalom technikai eszközeit, amelyek főként a nehéziparra, és egyfajta termék sorozatos tömegtermelésére épültek, ahol egy gyár egyfajta autót, egyfajta vonatot, buszt, vagy repülőt termelt, és helyette a posztindusztriális ipari technikát akarja támogatni, ami a régi nehézipari üzemek nagyméretű termékei: autói, katonai eszközei, űrhajói helyett kisméretű,egy kézben is elférő technikai eszközöket gyártanak, mint például mobiltelefonok, kisebb elektronikai eszközök, orvosi műszerek, kézműves termékek, kozmetikumok stb., ezt pedig úgy akarja elérni, hogy államilag garantált hitelekkel, és egyéb gazdasági ösztönző eszközökkel szeretné elősegíteni az ilyen termékeket gyártó start-up vállalkozások létrejöttét, hogy egyszerre valósuljon meg a polgári jólét, és a gazdasági szereplők államtól és nagyvállalatoktól való függetlenedése, önálló lábra állása, tehát szabadsága.

Ezt a gondolatot össze kívánják kapcsolni azzal, hogy messzemenőkig támogatják a vallásszabadságot, és az etnikai kisebbségek jogait és szabadságát is, magyarul egyfajta polgári jóléttel ötvözött multikulturális társadalmat akarnak létrehozni, ami alapvetően Lutheránus alapvetésű gondolat, hiszen jelen van benne egyrészt a polgári fejlődés és munkaszeretet, ami a zsidó-keresztény történeti szellem sajátja, másrészt az iszlámra jellemző természeti determináció is, ami a multikulturalizmusban, vagyis a természeti létformához közelebb álló, a modern civilizáció által még kevésbé érintett etnikai közösségek befogadását irányozza elő. Tehát egyszerre jelen van benne a zsidó-keresztény történeti szellem és a természeti determináció is, ahogy a Lutheránizmusban is, ahogy azt fent kifejtettük, így egy alapvetően lutheránus programnak tekinthető, de ez a Lutheránizmus nem az a lázadó, forradalmi Lutheránizmus, ami a lutheri reformációt jellemezte, hanem egy alapvetően polgári Lutheránizmus, ami a XIX. századi biedermeier korszakát jellemezte Magyarországon is, és amivel Antall József tudományos írásai a legtöbbet foglalkoztak.

Antall József tudományos munkássága tehát alapvetően meghatározza politikai örökségét. Vallása eredetileg katolikus volt, de katolikusként is Lutheránus volt akárcsak Szent Ágoston, Lutheránizmusa azonban nem forradalmi, hanem polgári jellegű volt, akárcsak a biedermeier korszaka.

Nemrég halhattunk híreket Oroszország és India gazdasági közeledéséről, ami sokakat meglepetésként ért, mert arra tippeltek, hogy India inkább Amerikával, tehát az angolszász világgal fog szorosabb kapcsolatokat kialakítani. Tény, hogy az angolszász világ mindig is stratégiai tényezőként tekintett Indiára, hiszen India az egykori Brit gyarmatbirodalom tagjaként kezdett elindulni a modern civilizáció útján, és a Britek a birodalom egyik legfontosabb tartományának, a korona ékkövének tekintették Indiát, az Orosz-Indiai közeledésnek viszont ugyan voltak előjelei a nemzetközi politikában már a szovjet idők második felében is, de azért nagyrészt új fejleménynek tekinthető.

Nézzük meg a hasonlóságokat vagy különbségeket az orosz, neobizánci, marxista és az angolszász, szabadpiaci liberális, illetve az indiai kultúrkör között. Az angolszász szabadpiaci filozófia egyik legfőbb paradoxona az, hogy nincs még egy kultúrkör, amely ennyire hangsúlyozná az egyéni képességek és adottságok fontosságát a gazdasági és társadalmi ranglétrán való előrejutásban a születési előjogok helyett, és mégis egyedül az angolszász társadalomban jelent meg az a merev osztálytagozódás, ami a jómódúak és kevésbé jómódúak merev elkülönülését hozta felszínre az angolszász társadalomban és ami már az indiai kasztrendszer struktúráira emlékeztet.

Ennek csak egyetlen magyarázata lehet mégpedig az angolszász szabadpiaci liberalizmus egyensúlyra való törekvése. Az igaz ugyan, hogy az angolok erősen hisznek az egyéni adottságok és képességek fontosságában a gazdasági hierarchiában való előre jutás terén, és hisznek ugyanígy abban is, hogy az egyéni képességek és adottságok csak a szabad piac körülményei között bontakozhatnak ki a legmegfelelőbben, de ugyanakkor jelen van az angol szabadpiaci ideológiában a láthatatlan kéz elmélete is, amely egyensúlyt teremt a piacon a kereslet és a kínálat egymásnak feszülő erői között, és ha egyszer már létrejött ez az egyensúly, akkor megszűnik a társadalomban a mozgás, amit a piaci erők idéztek elő, és helyreáll az a hierarchikus rend, ahol az arra való gazdaságilag rátermett rétegek örök uralmat szereznek a gazdaságilag kevésbé rátermettek felett, amit hasonlíthatunk akár az indiai kasztrendszerhez is.

Ez az angolszász szabadpiaci ideológia álma és legfőbb utópiája, ami még soha sehol nem valósult meg, így az angolszász országokban sem, kivéve Indiát a kasztrendszer körülményei között. Csoda e, hogy az angolok mindig olyan csodálattal tekintettek az indiai civilizációra, hogy kinevezték a korona égkövének, hiszen saját meg nem valósult utópiájuk megvalósulását látták benne. Tekintsünk most a mélyére annak, hogy mi idézi elő az indiai társadalomban a kasztok és társadalmi rétegek eme hihetetlen egyensúlyát! Hogy ezt megtehessük először is a rend és rendezetlenség fogalmainak filozófiai és természettudományos kifejtését kell megtennünk.

Ha megtekintjük az alábbi nullákból és egyesekből álló sorozatot:

0101010101010101

akkor mindenki azt mondaná, hogy ez a sor rendezett, hiszen a 0-ák és egyesek szabályozott sorrendben követik egymást. Ha viszont az alábbi sorra tekintünk:

001011000110011101

akkor nyilván azt mondanánk, hogy a sor rendezetlen, de nem tudnánk megfogalmazni, hogy miért. A rendezetlenség fogalmának egy mondatba öntéséhez azt kell észrevennünk, hogy az előbbi rendezett sornál egy mondatba tudtuk tömöríteni a 0-ák és 1-sek egymáshoz való viszonyának jellegzetességeit, vagyis hogy minden 0 után egy 1-es következik és minden 1-es után egy nulla. A második rendezetlen sornál viszont ezt nem tudjuk megtenni, nem tudjuk egy mondatba foglalni, hogy a 0-ák és az 1-esek milyen sorrendben követik egymást, hanem csak úgy tudnánk a sor jellegzetességeit teljes mértékben szavakban leírni, ha benne az összes 0 és 1-es helyét pontosan leírnánk.

Így tehát már leírhatjuk a rendezetlenség filozófiai fogalmát, ahol olyan objektumot nevezünk rendezetlennek, ahol az objektumot alkotó, egymástól elkülönülő elemek egymáshoz való viszonyait leíró információt nem tudjuk tömöríteni. Az anyagfizikában ezt nevezik mikroszkópikus rendezetlenségnek, amikor az atomok helyeit és a helyek egymáshoz való viszonyait leíró információkat nem lehet tömöríteni. Létezik még az anyagfizikában a makroszkópikus rendezetlenség is, amivel most nem foglalkozom, viszont érdemes foglalkozni a hosszú távú és a rövid távú rendel és rendezetlenséggel. A hosszú távú rend az anyagfizikában azt jelenti, hogy a szilárd halmazállapotú kristályokban az atomok és molekulák egymáshoz viszonyított helyzete hosszú távon is viszonylag azonos marad. Ha viszont a kristályszerkezetet megolvasztjuk, akkor a molekulái elkezdenek nagyobb mértékben mozogni, ami azt jelenti, hogy egymáshoz való helyzetük ingataggá válik és a hosszú távú rend rövid távú rendé, vagy másképp rendezetlenséggé válik.

Hogyan vihetjük át ezt a fizikai elméletet a társadalomtudományokra, vagy közelebbről az indiai kasztrendszer szociológiájára? Georg Simmel: A társadalom differenciálódásáról című könyvében arról ír, hogy a régi tradicionálisabb gazdasági közösségekben, mint például a középkori céhekben egyrészt az individualizmus helyett a közösségi szellem uralkodott, ami együtt járt azzal, hogy a céhtagok csak kevés számú vásárlóval és kollégával tartottak kapcsolatot, de azokkal a közösségi hagyomány tartotta össze őket és a termékeik elkészítéséhez igyekeztek felhasználni az összes szaktudásukat és képességeiket, hiszen az őhozzájuk oly közelálló vásárlók becsapása, vagy számukra rossz termék előállítása nemcsak azt jelentette volna, hogy olyan vevőt veszít el, aki helyett nem kaphat mást, mert csak annak a szűkebb közösségnek termelt eddig is, hanem óriási közbotrányt is okozott volna abban a közösségben. Tehát a tradicionális céhekben, amelyek nagyon hasonlítanak az indiai kasztrendszer felépítményéhez a céh tagjai csak egy kis kör számára termeltek, akikkel az individualizmus szellemével ellentétben erős közösségi kötelékek kötötték össze őket, ezért egy-egy ilyen közösség megléte hosszú távon is merev volt, hiszen a céhtagoknak nem is volt nagyon lehetőségük más vásárlók után nézni.

Az iparosodás előrehaladtával viszont a céhek felbomlottak Európában és előretört az individualizmus, ahogy a gomba mód szaporodó gyárak tulajdonosai már nemcsak egy kis vásárlói körnek, hanem gyakorlatilag bárkinek termeltek, aki megvásárolta a termékeiket földrajzi és kulturális távolságtól függetlenül. Így a fogyasztó már nem alkotott olyan hagyományos közösséget a termelővel, mint a céhek korában, a termelő és a fogyasztó közötti kapcsolat személytelenné és távolivá vált, és a gazdasági szereplők, tehát a gyártulajdonosok, társadalmi helyzete ezzel individualizálódott, vagyis felszabadult a közösség nyomása alól. Ugyanakkor kapcsolatuk a fogyasztóval ingataggá vált, mert már nem kötötték össze őket hagyományos kötelékek. Simmel elmélete szerint tehát minél individualizáltabb egy társadalom a termelő és a fogyasztó annál távolabb kerül egymástól, továbbá a termelő és a fogyasztó egymáshoz való viszonya annál labilisabb hiszen a fogyasztó ilyen körülmények között bármikor elpártolhat a termelőtől és a termelő is a fogyasztótól. Viszont minél közösségibb egy társadalom a termelő és a fogyasztó annál közelebb áll egymáshoz, és egymáshoz viszonyított helyzetük annál merevebb.

Az elmélet, hogy ha a gazdasági rendszert individualizáljuk, akkor a termelő és a fogyasztó közötti kapcsolat ingataggá válik jól analógiába hozható azzal amit fent a hosszú távú rendről és rendezetlenségről írtunk, hogy ha a kristály molekulastruktúráját megolvasztjuk, akkor a molekulák egymáshoz való viszonya ingataggá válik, de mi a helyzet a fent ugyancsak tárgyalt mikroszkópikus rendezetlenséggel? Az hogyan kapcsolódig össze a hosszú távú renddel a társadalomban? Könnyen levezethető, hogy a kettő szorosan összekapcsolódik egymással. Köztudomású, hogy az újkori futószalagos nagyipar által fémjelzett szabadpiaci kapitalizmusban, ami az individualizált gazdaságot jelenti, a termelés és a gazdálkodás előre tervezett keretek között zajlik. A gyáriparos előre megtervezi, hogy milyen fogyasztói célközönséget akar megcélozni, hogy mit és mennyit akar termelni, hogy a költségei megtérüljenek és profitra tegyen szert. Ha pedig a termelés előre megtervezett az együtt jár azzal, hogy a termelési adatokról szóló információk tömöríthetőek, hiszen az előre való tervezés egyfajta rendezést is jelent egyben, és így kimondhatjuk azt a fenti leírtak értelmében, hogy az individualizált szabadpiaci kapitalizmusban a termelési adatokról, és így magának a termelésnek a jellegről szóló információk is mikroszkópikusan rendezettek.

A mikroszkópikus rendezettség pedig értelemszerűen együtt jár azzal, hogy a hosszú távú rend, pedig amivel az individuális vállalat a fogyasztói környezetével van kapcsolatban értelemszerűen ingatag, tehát rövid távú rendé, vagy rendezetlenséggé változik át. Ezért nem valósulhat meg sohasem az angolszász szabadpiaci kapitalizmusban az áhított egyensúly. A középkori céhes társadalomban pedig a termelés értelemszerűen nem lehet annyira előre tervezett, hiszen ott a termelést nem csak a termelési költségek határozzák meg, hanem a hagyomány is. A középkori céhtagok nagyobb hangsúlyt fektettek az elkészülő termékek művészi kivitelezésére, szakrális tartalmára, amit nem lehetett olyan pontosan előre tervezni, hiszen alkotás közben jönnek meg a legjobb ötletek a művészeknél, és ha előre is látja valaki hogy mit fog alkotni, akkor is csúszhatnak be változtatások, ezért a régi céhek termelésével és gazdálkodásával kapcsolatos adatokról szóló információk általában nem tömöríthetőek, tehát ezek az információk értelemszerűen mikroszkópikusan rendezetlenek, ami a fogyasztókkal való viszonyban a hosszú távú rendel jár együtt a fentiek értelmében.

Így tehát kimondhatjuk, hogy az európai gazdasági fejlődésben a mikroszkópikus rend együtt jár a hosszú távú rendezetlenséggel és a mikroszkópikus rendezetlenség a hosszú távú rendel. Ezért nem valósult meg soha sem az angolszász szabadpiaci liberálisok álma a szabadpiaci kapitalizmus körülményei között kialakuló egyensúlyról a különféle társadalmi rétegek között. Indiában az iparosodás sem számolta fel a kasztrendszert, sőt az egyes kasztok láthatóan úgy is sikeresen és biztonságosan tudnak termelni, hogy a fogyasztóik távol vannak tőlük, tehát az individualizált szabadpiaci gazdaság körülményei között is, ami talán annak tudható be, hogy India igazi iparosodása már a posztindusztriális korszakban kezdődött el. Amit az is jól mutat, hogy Indiában főként a posztindusztriális iparágak fejlődnek rohamléptekben a szoftvergyártás, vagy az elektronikai ipar. Ezek az iparágak olyan termékeket gyártanak, amelyeket interneten is lehet forgalmazni, így az internetnek köszönhetően az indiai kasztok már távol lévő fogyasztókkal is erős közösségeket tudnak alkotni.

Tehát India a posztindusztriális korszakban megvalósította az angolszász szabadpiaci liberálisok utópiáját a szabadpiaci kapitalizmus körülményei között megvalósuló egyensúlyról, mert a kasztok ebben az országban nem bomlottak fel, hanem megőrizték egységüket, és ilyen formájukban úgy működnek, mint egy individualizált egyén, aki a posztindusztriális korba belépve, már ennek a kornak megfelelő, egyénre szabott termékeket gyárt, mint amilyenek a régi Európai céhek kézművestermékei voltak, és az internet segítségével nemcsak egy szűk közösségnek, hanem globálisan szinte mindenkinek tud gyártani a hosszú távú rend megőrzése mellett a fogyasztókkal való viszonyban, hiszen a posztindusztriális termelésben a régi céhek világához hasonlóan érvényesül a mikroszkópikus rendezetlenség, ami törvényszerűen együtt jár a hosszú távú rendel a fogyasztókkal folytatott kapcsolatokban, ahogy azt fent kifejtettük.

Nézzük meg, hogy mennyire valósította meg az Orosz, neobizánci, marxista kultúrkör utópiáját az indiai társadalom. A lutheranizmushoz hasonlóan a marxizmus tanítása is két filozófiai elméletből áll össze. A dialektikus materializmusból és a történelmi materializmusból. „A dialektikus materializmus alapgondolatait Friedrich Engels foglalta össze "Anti-Dühring" c. munkájában: Az anyag különböző mozgásformái (fizikai, kémiai, biológiai, társadalmi) egymásra épülnek, az anyagi világ jelenségei ellentmondásosak, állandó változásban és fejlődésben vannak. A különböző szintek az alsóbb szintekből keletkeznek történetileg, és törvényszerűségeik logikailag azokból magyarázhatók. A dialektikus materializmus fogalomrendszerében a minőségi szintváltás jelenti a dialektikus tagadást, amelynek során az alsóbb szint bizonyos sajátosságai módosulva ugyan, de megőrződnek a felsőbb szinten. Az ismételt szintváltás újra megjeleníti az eredeti minőséget, de más mennyiségi meghatározottsággal.” Tehát az anyag mozgását, fejlődését és történelmi előrehaladását nem mechanikusan a véletlen segíti elő, ahogyan azt a mechanikus materialisták állították, hanem a benne rejlő ellentmondások segítségével halad előre, amelyek belső feszültséget okoznak az anyagban, hogy aztán ezeknek az ellentmondásoknak a feloldásával és szintézisbe hozásával mindig magasabb szintre jusson az anyag fejlődése. Így jönnek létre a részecskékből a magasabb rendű anyagformák, a holt anyagból a biológiai létformák, a biológiai létformából az ember, hogy aztán az emberi társadalomban már a technika fejlődésében folytatódjon az anyag önmozgása.
Az anyag tehát a marxizmus szerint nem passzív, hanem dinamikus, önmozgó képződmény, ami jó gondolat, és a keresztény szemlélettel is összeegyeztethető, hiszen a lineáris zsidó-keresztény történeti szellem is erre a gondolatra épül, hogy a történelemben egyenesvonalú az előrehaladás, és Marx ezt a gondolatot az anyag fejlődésére vitte át, az anyag fejlődését tette történetivé.
A történelmi materializmus gondolata arra épül, hogy amikor az anyag fejlődése az emberi társadalom történetének színpadára lép, tehát elkezdődik a technikai fejlődés, akkor a technikai fejlődés a tulajdonviszonyokon keresztül különféle ellentmondásokat hoz felszínre a társadalomban. Így például, amikor a technikai fejlődés következtében lehetővé válik a mezőgazdasági termelés, akkor a termelőerők fejlődésének jelenlegi szintjének alapjain egy sajátos társadalmi formáció jön létre, név szerint a feudalizmus, ahol a hűbéri osztály és a jobbágyság áll egymással szemben, mint kizsákmányoló és kizsákmányolt osztályok, és ezek között az osztályok között folyamatos az osztályharc, majd a technika további fejlődésével ez az ellentmondás feloldódik a felszínre kerülő kapitalista polgárság és a hűbéri osztály osztályharcának következtében és egy újabb ellentmondás kerül felszínre az új társadalmi formációban a kapitalizmusban ahol már a kapitalista tőkésosztály és a munkásosztály áll egymással szemben. Egészen a kommunizmusig, ahol a munkásosztály megsemmisíti a tőkésosztályt, az ellentmondások feloldódnak és létrejön az osztálynélküli társadalom a kommunizmus.
Tehát a történelmi materializmus szerint az anyag dinamikus fejlődése egymással harcoló osztályokat szül az emberi társadalomban, akik akárcsak a manicheusok esetében a sötétség és a fény, dualisztikus módon állnak szemben egymással, és folyamatos harcot vívnak egymással. Nem lehet nem észrevenni itt a manicheus és ezen keresztül az iszlám szemlélet felszínre kerülését már csak abban is, hogy ez akárcsak az iszlámban úgy a történelmi materializmusban is egyfajta fatalizmust, eleve elrendeltséget, hív életre a történelem menetében, hiszen Marx szerint teljesen szükségszerű a történelemben, hogy az osztályharcok története ebben a formában és nem másként menjen végbe és ezen senki és semmi nem változtathat. Tehát itt is akárcsak az iszlámban az emberi történelem fejlődése determinált, a természet szükségszerűsége burkolja be.
Azzal, hogy a proletárforradalom lezajlott Oroszországban és a tőkésosztály eltűnt a színről, az orosz marxista ideológusoknak újra kellett fogalmazniuk a történelmi materializmus és az osztályharc elméletét, ha továbbra is folytatni akarták az osztályharcot a Szovjetúnión belül. Ezért a Szovjetúnió ideológusai a kommunista uralom második felében olyan könyveket írtak, amelyek a történelmi materializmusnak a modern szovjet társadalom fejlődéséhez való viszonyát elemezték, és arra a következtetésre jutottak, hogy a Szovjetúnióban tovább kell folytatni az osztályharcot azután is, hogy a tőkés osztály letűnt a színről, de ez az osztályharc már nem a munkásosztály és a tőkésosztály harcát irányozza elő, hanem a szovjet társadalomban még meglévő érdekellentétek és vagyoni, illetve tudás és képzettségbeli különbségek elsimítását, és a szovjet társadalom tejles homogenizálását kell célként kitűzni az osztályharc elé, hogy a társadalom tevékenysége teljes mértékben egy cél felé irányuljon.
Így tehát az új szovjet osztályharcos ideológiában össze kell egyeztetni a földművelő osztályok érdekeit a munkásokéval, vagy az értelmiség érdekeit mind a két másik osztályéval, hogy a társadalomban ne legyenek érdekellentétek, és a társadalom tevékenysége teljesen egy cél felé irányuljon. Miután a fő ellentmondás: a munkások és tőkések közötti ellentmondás megszűnt létezni, a társadalomban még felmerülő ellentmondásokat már nem véres háborúval, hanem konstruktív érdekegyeztetéssel kell megoldani az új szovjet történelmi materialista ideológia szerint, hogy valóban megvalósulhasson a végcél, tehát az osztály nélküli társadalom.
Mondanom sem kell ez az új szovjet ideológia már előrevetíti, hogy a kommunista utópia jövőbeli megvalósulása az angolszász szabadpiaci liberalizmus utópiájához hasonlóan azonos lesz az indiai kasztrendszerrel, hiszen ha már nem a tőkések és a munkások közötti harcról, hanem a különféle társadalmi rétegek, vagy ha úgy tetszik kasztok, érdekegyeztetéséről van szó, akkor erre akárcsak az angoloknak úgy az oroszoknak is az indiai kasztrendszer szolgáltatja a legjobb modellt.
Tehát az indiai kasztrendszer az, amiben az orosz, neobizánci marxista, és az angolszász szabadpiaci liberális utópia találkozik egymással, és így nem csoda, ha korunkban Oroszország és az angolszász országok versengenek India piacaiért, az indiai gazdasági növekedésben való részesedésért, amiben nemcsak a gazdasági tényezők játszanak nagy szerepet, hanem az ideológiai és a kulturális tényezők is, mert mind a két nagyhatalom Indiában látja saját utópiája megvalósulását.
Nemcsak az indiai és az angolszász utópia valósul meg az indiai kasztrendszerben, hanem Antall József biedermeier utópiája is, hiszen ha az indiai kasztrendszerben ötvözve van egymással a gazdasági individualizmus a közösségi gazdaság eszméivel, vagyis ha az indiai kasztok individualista módon távolabbi globális közösségekkel tudnak kapcsolatot tartani a szorosabb közösségi kötelékek megtartásával, akkor ez analógiába hozható a biedermeier szellemiséggel is, ahol individualista forradalmi szenvedély a polgári közösségi szabályok keretei között élt tovább, és tulajdonképpen Az MDF utódpártja a JESZ is azt az utópiát akarja megvalósítani, amiről az angolszászok is álmodnak, vagyis szabadpiaci körülmények között megvalósuló egyensúlyt különféle gazdasági rétegek, vallások és etnikai közösségek között.
Érdemes elolvasni ezzel kapcsolatban Antall egyik leghíresebb írását: „A történelem iróniája - Marx a kapitalizmus megmentője” címmel, amiben azt fejti ki, hogy az osztályharc úgy ahogyan azt Marx elképzelte soha nem valósult meg a nyugati angolszász országokban, hanem csak keleten, Oroszországban. Nyugaton viszont azzal, hogy a marxista tanok hatására szervezkedésbe kezdett a munkásosztály, megalakította szakszervezeteit, szociális intézményeit a tőkésosztály tényleges megdöntését elkerülve, tulajdonképpen meg lett mentve a nyugati kapitalizmus, mert ha a munkások nem kezdtek volna el szervezkedni Marx tanainak hatására, akkor a munkásosztály szegénysége és elnyomorodása előbb utóbb elviselhetetlenné vált volna és a kapitalizmus az ókori Rómához hasonlóan társadalmi válságba került volna és szétbomlott volna. Tehát Antall tulajdonképpen elismerően beszél Marxról, és hasonló megfontolásokból, mint amiért az angolszász szabadpiaci liberálisok utópiájukat követték, vagyis mert Marx tanaival egyensúlyt teremtett az angolszász társadalom különböző rétegei között. Tehát Antall politikai nézeteiben is jelen van az angolszász és az Orosz utópia találkozása és egymásba fonódása, ami az indiai kasztrendszerben valósult meg. Egy másik beszédében pedig ami a Modell és valóság című kötetben szintén olvasható Antall konkrétan utal egy indiai filozófusra, név szerint Sarvepalli Radhakrishnanra, aki az indiai és a nyugati gondolkodás ötvözésére, továbbá a nyugati demokrácia intézményeinek Indiában való elterjesztésére tett kísérletet. Tehát egyértelműen kimutatható, hogy Antallra és politikai nézeteire egyértelmű hatással volt a XIX. századi biedermeier szellemén keresztül az indiai szellemiség is.

Felhasznált irodalom:

Wikipédia: India, http://hu.wikipedia.org/wiki/India

Antall József: Modell és valóság I-II., Athenaeum Nyomda Rt., 1994.

GRÜNWALD MIKSA: ZSIDÓ BIEDERMEIER, BUDAPEST, 1937. http://mtdaportal.extra.hu/books/grunwald_miksa_zsido_biedermeier.pdf

Wikipédia: Marxizmus http://hu.wikipedia.org/wiki/Marxizmus

Rudolf Abraham: A modern szocializmus elmélete, Világosság Könyvkiadó Részvénytársaság, Budapest.

Wikipédia: Evangélikus kereszténység http://hu.wikipedia.org/wiki/Evang%C3%A9likus_kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
A Korán, EPL KIADÓ, 2014.
Dr. Dénes Magda: Johann Friedrich Herbart pedagógiája, Budapest, 1979.
Michael-Thomas Liske: Leibniz, Typotex Elektronikus Kiadó Kft., 2013.
Ibn Khaldún: Bevezetés a történelembe, Osiris Kiadó, 1995.
 Mircea Eliade: Az örök visszatérés mítosza, EURÓPA KÖNYVKIADÓ KFT., 2006.
Molnár Tamás: A pogány kísértés, Kairosz Kiadó, 2000.
 Goldziher Ignác: Az iszlám, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1980.
Nyikolaj Alekszandrovics Bergyajev: A történelem értelme, AULA KIADÓ KFT, 1994.
 Wikipédia: Taoizmus http://hu.wikipedia.org/wiki/Taoizmus

A JÓLÉT ÉS SZABADSÁG DEMOKRATA KÖZÖSSÉG (JESZ) ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA http://jesz.hu/program/JESZ-UjPolgariMagyarorszag_01-252.pdf

A.I. Kitajgorodszkij: Rend és rendezetlenség az atomok világában, Gondolat, 1983.

Georg Simmel: a társadalmi differenciálódásról, Gondolat Kiadó, 2009.

G. J. Glezerman: A történelmi materializmus és a szocialista társadalom fejlődése, Budapest, 1975.